فهرست کتاب


معیارهای زندگی

محمود اکبری‏

پیشگفتار

از آنجا که همیشه زمینه فریب خوردن و به اشتباه افتادن انسان وجود دارد، برای هر چیزی میزان و معیارهایی تعیین شده تا انسان گرفتار اشتباه نشود؛ همان گونه که هر شرکت تولیدی، آرم و علائم انحصاری ویژه ای دارد تا به وسیله آن نشانه مخصوص، محصولات آن شرکت از محصولات شرکتهای دیگر شناخته شود.
در ارزشهای فردی واجتماعی نیز نشانه ها ومعیارهایی وجود دارد که به وسیله آنها می توان راه را از چاه و ارزش واقعی را از ارزش های کاذب تشخیص داد.
این نوشتار گلچینی است از این معیارها و شاخصه ها و نشانه ها در زمینه های گوناگون که بر گرفته از منابع اسلامی است و مباحث آن در چهار فصل تنظیم شده است:
فصل اول: معیارهای اعتقادی
فصل دوم: معیارهای اخلاقی
فصل سوم: معیارهای اجتماعی - سیاسی
فصل چهارم: معیارهای متفرقه
بدان امید که این نوشتار گامی باشد در جهت افزودن بصیرت و بینش جوانان و ره توشه ای باشد برای مبلغان و مربیان دینی.
در خاتمه تذکر چند نکته لازم است:
1. معیارهای مطرح شده در این کتاب، هرگز به معنای شناخت ارزشها نیست، بلکه برخی از شاخصه ها و نشانه های شناخت ارزشهاست.
2. هر چند شناخت این معیارها و شاخصه ها برای عموم مردم مفید است، اما برای جوانان که بیشتر در معرض خطرات فرهنگی قرار دارند مفیدتر است و بدین جهت، مخاطب اصلی کتاب جوانان هستند.
3. موضوعاتی که در بخش احکام آمده گلچینی است از معیارهای احکام که به زودی به صورت کتاب مستقل منتشر خواهد شد.

فصل 1: معیارهای اعتقادی

معنای معیار

معیار در لغت به معنای اندازه و پیمانه و وسیله ای است که بدان، چیز دیگر را می سنجید؛ مانند ترازو(1) بنابراین در نگاهی عام، همه ابزارهای مادی و معنوی سنجش را می توان معیار نامید.
معیار هر وجود عیان گردد از صفات - مقدار هر درخت پدید آید از ثمر (2)