فهرست کتاب


ترجمه کتاب مکارم الاخلاق «جلد اول و دوم»

حسن بن فضل طبرسی‏‏‏‏‏‏ سید ابراهیم میرباقری‏

قاووت (سویق)

مردی بحضرت صادق (ع) عرضه داشت: کودکان ما بهنگام ولادت ضعیف و مریضند، حضرت فرمود چرا سویق ب آنها نمی دهید، که گوشت میرویاند و استخوان را محکم می سازد. از حضرت زین العابدین (ع) شکم تبدار را با سویق و عسل سه بار پر کنید و از این ظرف ب آن ظرف بریزید و به کسی که تب دارد بخورانید، که تب داغ را می برد و بوحی عمل کرده اید.
از امیر مؤمنان (ع) بهترین سحری برای روزه دار خوردن سویق است با خرما. حضرت رضا (ع) فرمود: سویق اگر شسته شود و هفت بار ظرف بظرف شود تب را می برد و ساق پا را نیرومند میسازد. از امام ششم (ع): شکم تبدار را با سویق پر کنید، قبلا هفت بار شسته و سپس خورده شود. و از آن حضرت (ع): بهترین سحری سویق و خرما است. و از آن حضرت (ع): به کودکان سویق بدهید، که گوشت را میرویاند و استخوان را محکم میسازد. و فرمود: هر که چهل روز سویق بخورد پاهایش نیرومند شود.

آرد جو

سیف خرما فرش در باره مریضی که داشت از امام صادق (ع) دوائی خواست حضرت فرمود: بمریض مغز جو بخورانید که ان شاء اللَّه شفا می یابد که جو برای مریض بهترین غذا است، و در شکم مریض غذا و مواد غذایی است. سیف گوید: یک بار
بیشتر به او ندادم که شفا یافت.

مغز جاورس گورس

ابن کثیر گوید: به اسهال دچار شدم، امام صادق (ع) بمن فرمود که: سویق جاورس را با آب انیسون بگیرم، مصرف کنم، بدستور عمل کردم اسهالم خوب و شفا یافتم.