رؤیای نور

نویسنده : رضا استادی

میرزای شیرازی

سالی از سالهای مجاورت نجف اشرف که شاید سال هزار و دویست و هشتاد و پنج هجری بود امر معاش بر حقیر بغایت تنگ و شدید گردید به حدی که در امر گذران خود متفکر و حیران شدم اتفاقا شخصی از فضلای احباب بر حقیر وارد شده و بر آن شدت مطلع گردیده گفت چرا حالت خود را مخفی می داری و بر کسانی که تمکن از رعایت دارند اظهار نمی کنی.
گفتم به که بگویم که فایده داشته باشد و خفیف و خوارم نکند جمعی را ذکر نمود گفتم در اظهار بآنها بغیر از خفت ثمری نمی بینم گفت اقل ثمره آنکه اداء تکلیف و حجت بوده باشد چون در این خصوص اصرار کرد به او گفتم که هر کس را که تو صلاح دانی تعیین کن تا آنکه به او بنویسم شخصی را از بزرگان قوم ذکر نمود که من می دانم که این ایام از مال فقراء وجوه بسیار نزد او است و صلاح آن است که نامه ای به او بنویسی بحکم ضرورت قبول کردم و نامه ای به او نوشتم با این مضمون:
که اما پایه علم و فضلم را که خود از دیگران بهتر می دانی و اگر هم شبهه ای در آن داری به این کتاب (یکی از تألیفاتم) رجوع کن و اما در اثبات فقرم همین قدر کافی است که با آنکه سالها می باشد که جناب شما محل توجه وجوه شده اید عرض حالی نکرده ام و امروز در این مقام آمده ام پس آن نامه را با یک جلد از بعض مصنفات خود به شخصی از خواص آن شخص دادم که در مکانی خلوت به آن شخص برساند.
پس از چند روز آن شخص با آن نامه و کتاب مراجعت کرده و گفت که سبب تأخیر آن بود که خواستم که زمان فراغت و مکان خلوتی بیابم تا آنکه امروز او را در جایی یافتم که غیر از من و او دیگری نبود پس نامه را به او دادم و کتاب را نزد او نهادم گفت نامه کیست و کتاب چیست گفتم نامه از فلان و کتاب از مصنفات ایشان است چون این بشنید و نامه را گشود و خواند نامه را بر زمین نهاد و گفت اما مقام فضل فلان پس آن واضح است و فقر و حاحت او هم مخفی نیست لکن خدا بدهد چون این سخن شنیدم نامه را با کتاب از زمین برداشته که به دست دیگری نیفتد.
مؤلف گوید: که چون این خبر شنیدم و این مذلت و خواری را دیدم بر خود پیچیدم و گویا آسمانها را بر فرق من زدند و دلم به درد آمد به حدی که نتوانستم خود را حفظ کنم پس با کمال دلتنگی برخواسته روانه بسوی حرم محترم امیرالمؤمنین (علیه السلام) شدم و چون داخل حرم شدم با اندوه تمام عرض کردم یا امیرالمؤمنین... با او هر نوع معامله خواهی بکن این جسارت کردم و با دلسردی تمام از حرم خارج شده عود به منزل خود کردم با حالتی از دلتنگی که بیان آن نتوانم چون وارد منزل شدم در گوشه ای نشسته نفس خود را در قیام و اقدام به اظهار حال به آن شخص ملامت بی شمار کردم تا آنکه از غایت تحسر و اندوه خوابم ربود و در خواب دیدم که از دروازه نجف بیرون آمده به سمت کوفه می روم ناگاه از طرف مقابل جماعتی نمایان شدند که در جلو ایشان شخصی بزرگ می آمد چون خوب نظر کردم دیدم آن شخص امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که با آن گروه می آیند.
چون این دیدم از وسط راه به کنار جاده رفته سر بزیر انداخته و مانند کسی که از کسی قهر کرده و چون او را دیده می خواهد چنان نماید که من تو را ندیده ام روانه گردیدم لکن از زیر چشم به آن حضرت نظر می کردم دیدم که آن بزرگوار به سوی من میل نمود و خورده خورده راه به طرف کنار پیمود تا آنکه از طرف مقابل به حقیر رسید و دست برآورده دست حقیر را بگرفت و بر روی حقیر نگریست و با کمال مهربانی فرمود که به تو نمی دهند، من خود می دهم و دست به جیب مبارک خود کرده مشتی پول سفید بداد.
پس باز فرمود که به تو نمی دهند من خود می دهم و مشت دیگر داد و همچنین می داد و می فرمود که از این نوع هم بگیر و از این نوع هم بگیر تا آنکه مکرر از انواع مختلفه عطا فرمود و حقیر از شدت ملاطفت آن بزرگوار خجل و منفعل شده عرض کردم بس است یا امیرالمؤمنین فرمود باز هم می دهم باز هم می دهم و مکرر فرمودند و حقیر از کثرت انفعال از خواب بیدار شدم با اضطراب قلب با حالتی که عرق از جبینم تقاطر می کرد اتفاقاً طفلی مریض و بد حال در خانه داشتم ملاطفت آن حضرت بر آن حمل کردم که شاید آن طفل طوری شده لهذا باندرون رفته از حال طفل پرسیدم.
گفتند عرق صحت کرده مسرور شدم... و دو روز یا آنکه سه روز از این خواب بگذشت که شخصی از مجاورین که وکالت از جناب حاج میرزا محمد حسن شیرازی دام عزه(98) داشت آمد و اظهار کرد که جناب میرزا از سامره اظهار داشته که این وجه را تسلیم شما کنم.
پس مشتی پول سفید بداد و برفت و این عطا استمرار یافت و آن شخص وکیل از آن موکل مکرر مشت مشت پول بیاورد و بداد به طوری که یقین کردم که آن عطا همان عطای امیرالمؤمنین (علیه السلام) است که در خواب داد و وعده فرمود و در بیداری حواله نمود و بر حسن ظن من به جناب میرزا افزود که مورد این حواله گردید لکن چون وقت دادن این عطا معلوم نبود و استمرار آن را هم نمی دانستم شبی در حرم مطهر عرض کردم یا امیرالمؤمنین حال که منت گذاشته توقع آن دارم که این عطا را مستمر داری و به عنوان شهریه مقرر فرمایی این بگفتم و بیرون آمدم.
چند روزی نگذشت که آن شخص وکیل آمد که جناب میرزا مقرر داشته اند که بعنوان شهریه در هر ماه سه تومان و نیم به شما خدمت کنم و این مقرری از آن زمان الی الان بر قرار است و با آنکه خود در آنجا نیستم آن وکیل ماه به ماه به عیال حقیر می رساند در حقیقت کرامتی است بزرگ از جناب میرزا اطال الله بقاءه و کثر الله امثاله ان شاء الله.

خانه ای که علی (علیه السلام) مرحمت کرد

در سال هزار و دویست و هفتاد و سه که سال سوم مجاورت حقیر در نجف اشرف بود خانه ای از زنی از اهل آن بلده شریفه اجازه کرده بودم که خود آن زن هم در آن خانه ساکن بود اتفاقاً عیال حقیر از برای زیارت امیرالمؤمنین به حرم رفته بودند.
حقیر هم بیرون رفتم به گمان اینکه صاحب خانه در خانه است و در مراجعت در را می گشاید آن را بستم غافل از آنکه او هم در خانه نیست چون بعد از نماز عشاء و زیارت حرم مراجعت کردم عیال خود را محزون دیدم و سبب پرسیدم دانسته شد که صاحب خانه چون برگردیده و در را بسته دیده بدون اینکه کسی در داخل خانه باشد که آن را بگشاید رفته در رواق حرم ایشان را یافته و تندی به ایشان کرده و ایشان از آن محزون گشته اند و می گویند ما که در ایران از جهت منزل آسوده بودیم گفتم می دانید علاج این درد چیست.
گفتند نه.
گفتم علاج آن است که اطفال را برداشته به خدمت امیرالمؤمنین (علیه السلام) رفته عرض مطلب کنیم و خانه بخواهیم قبول کردند پس فردای روز چهارشنبه رفته و عرض حاجت کردیم و در شب پنجشنبه در خواب دیدم که شخصی گفت خانه ای در معرض بیع است بیا بخر گفتم پول ندارم ناگاه شخص 4دیگر را دیدم که در نزد من ایستاده به من گفت برو بخر من پولش را می دهم و دانستم که خواسته ما به اجابت رسیده اتفاقاً صبح پنجشنبه چون در خانه حقیر در تمام سال روضه خوانی بود جمعی از برای حضور مجلس روضه آمدند و پس از انجام مجلس متفرق شدند مگر یک نفر از ایشان که سیدی است از اهل یزد و الان در طهران و معلم پسر مستوفی الممالک است که او توقف نمود و بعد از رفتن دیگران گفت که خانه ای در معرض بیع است و گنجایش ما و شما را دارد بیا بخریم بالشمارکه و تقسیم کنیم پول آن را چه وقت می خواهند گفت نصف آن را نقد و نصف دیگر تا مدت سه ماه باید داد.
گفتم تو قسط نقد خود را موجود داری.
گفت: آری،
گفتم برو و عمل را تمام کن و صیغه بیع را بخوان و حصه خود را رد کن و قباله ای بنویس و به مهر قاضی برسان و بعد بیا و سهم من را بگیر گفت موجود است گفتم کسی وعده کرده می دهد ان شاء الله. گفت شاید ندهد گفتم صادق الوعد است این بشنید با اطمینان خاطر برفت به خانه خریدن و حقیر هم به انتظار رسیدن پول تا آنکه ظهر در رسید پس وضو کرده از برای دریافت نماز جماعت شیخ انصاری به مسجد رفته اتفاقاً ایام زیارت مبعث بود و جمعیت زوار از خارج و داخل بسیار و عرصه مسجد پر شده بود در صفوف آخر مکانی یافته چون نماز ظهر تمام شد و از برای نماز عصر بر خواستم سیدی جلیل جهرمی اصل، سید رضا نام از مجاورین کربلا را که از آشنایان بود، میان صفوف از برای مکان می گردید چون به حقیر رسید مصافحه کرد و گفت می خواستم که به خدمت شما برسم منزل را ندانستم او را در جنب خود جای دادم گفتم نماز را به جا آور و بعد به منزل می رویم چون اقامه نماز کرد او را تکلیف به منزل کردم.
گفت خوابم می آید و به منزل خود می روم گفتم منزل ما هم نزدیک و مناسب خواب است سپس به منزل آمد و اراده خواب کرد که ناگاه آن که به طلب خانه رفته بود در آمد و گفت امر خانه را تمام کردم و پول می خواهم من می خواستم که سید میهمان نداند مبادا آنکه این عمل را حمل به سفاهت کند لهذا به آن سید اشاره کردم که سکوت کن ندانست و تکرار کرد.
مهمان گفت چه می گویی واقعه را بیان نمود به او گفت که تو سهم خود را داری و دادی گفت آری به من گفت شما سهم خود را دارید گفتم کسی وعده کرده بدهد و می دهد ان شاء الله سر خود را حرکت داد و گفت پول می خواهد پس کیسه ای از بغل در آورد و خالی کرد و تسلیم سید نمود و گفت باقی مانده آن را بعد از خواب می آورم و می دهم پس بخفت و آن دیگری برفت و پس از اندک زمانی بر خواست و برفت و به زودی برگردید و در زد چون بیرون آمدم آن دیگر هم برسید و باقی را تسلیم او کرد و قسط اول خانه رد شد و هر دو برفتند و چون وقت قسط دوم نزدیک شد آن سید یزدی مطالبه کرد گفتم خود می دانی که این وجه بر من نیست و ندارم و قادر بر تحصیل آن نبوده و نیستم و باید دیگری حسب الوعده بدهد و او هم در روز موعود خواهد آمد ان شاء الله گفت این سخن عاقل نیست و عالم عالم اسباب است.
گفتم پر مگو هنوز که موعد تو هم نرسیده و حق مطالبه نداری چون این بشنید و چاره ندید برفت تا آنکه یک روز به موعد مانده بیامد و مطالبه کرد باز همان جواب شنید چون جوابی نداشت گفت اگر فردا که موعد است ندادی چه باید شد گفتم آن چه در قسط اول گرفته از تو و خانه هم از تو اگر تا غروب فردا ندادم تا آنکه روز موعد در آمد و حقیر تا وقت ظهر را در خانه منتظر وصول آن وجه ماندم و نرسید.
پس وضو کرده از برای نماز به مسجد شیخ استاد انصاری رحمه الله رفتم در صفوف اخیره واقع شدم چون دیر شده بود هر دو نماز را ادا کرده مشغول تعقیب شدم و اهل مسجد هم برفتند مگر شیخ و چند نفری که در اطراف محراب با او بودند ناگاه دیدم که از طرف محراب سه نفر متوجه من شدند چون نزدیک شدند یکی از آنها آن سید مذکور بود و دو نفر دیگر را نشناختم پس سید به آن دو نفر گفت که فلان و اسم من را برد همین است و به من گفت که اینها تو را می خواهند پرسیدم که در اینجا کاری دارید یا آنکه در خانه.
گفتند بلکه در خانه کار داریم پس با ایشان به خانه رفتیم.
گفتند که قدری پول است می خواهیم به عنوان امانت قبول کنید.
گفتم امانت قبول نمی کنم اما اگر قرض باشد که عندالمطالبه بدهم قبول می کنم چون حاجت به صرف آن دارم قبول کردند.
گفتم تحویل این سید کنید.
تمام آن را تسلیم سید یزدی کردند چونکه سید پس از خریدن خانه، تعمیری از کیسه خود از آن کرده بود که به اعتقاد او حصه حقیر از مخارج تعمیر معادل حصه او از قسط دوم قیمت خانه بود و می توانست تمام قسط دوم را از حقیر بگیرد آن پول هم که ایشان داشتند و تسلیم کردند معادل هر دو حصه بود لهذا سید را از حسن این اتفاقات تعجب بر تعجب افزود و پس از قبض تمام آن به او گفتم تمام پول رسید و آسوده شدی و دانسته شد که وعده کننده صادق الوعد است و قادر بر وفا.
گفت آری والله.
گفتم اگر خودت ایشان را نیاورده بودی و از اول تا آخر کار مشاهده نکرده بودی شاید باور نمی کردی پس بحاملان پول گفتم که اگر می خواهید نوشته ای از برای شما بنویسم و به مهر هر کس که بخواهید رسانیده بدهم گفتند حاجت نیست.
گفتم پس خود مهر کنم و بدهم گفتند که آنهم حاجت نیست گفتم که شما مرا نمی شناسید گفتند می شناسیم گفتم من شما را نمی شناسم اگر رفتید و نیامدید پول را به که بدهم گفتند اگر نیامدیم مال خودت باشد بهر مصرف که خواسته باشی برسان این سخن بگفتند و برفتند و چون وقت خروج حجاج بود حقیر ایشان را از حجاج گمان کردم انتظار مراجعت حجاج را داشتم تا آنکه حجاج آمدند و ایشان را ندیدم در تکلیف خود حیران ماندم که این کلام وصیت بود یا نه و در آن خصوص چه باید کرد تا آنکه روزی در خانه بودم شخصی دق الباب کرد چون داخل شد او را نشناختم.
گفتم چه می گویی گفت آن دو نفر که فلان وقت فلان مقدار پول به تو دادند و گفتند که اگر نیامدیم مال خودت باشد و هر مصرف که خواسته باشی برسان به من گفتند به تو بگویم که همان است که گفتم آن مال از آن تو است این سخن بگفت و برفت. پس این کرامت از آن بزرگوار و این خانه از عطایای آن سرور است و الی الان هم باقی و بر ملک حقیر برقرار است و الحمد لله.

طیران و پرواز

شبی از شبها در ایام مجاورت در اواخر شب بعد از اداء وظیفه (عبادت) آن در بالای بام خانه به پشت خود خوابیده و روی به آسمان انتظار وقت وظیفه (عبادت) صبح را داشتم.
ناگاه به خواب رفته دیدم که مانند کبوتران چرخی حالت طیرانی دارم و از بام خانه به سوی آسمان پرواز کرده بالا می روم تا آنکه در میان آسمان و زمین وارد شهری شدم که از غایت لطافت مانند هوا می نمود چنانکه اگر جسمی بلوری را در میان هوا معلق داری که از غایت لطافت چشم ضعیف آن را هوا می بیند و تمیز میان آن و هوا ندهد مگر چشم قوی پس ایستاده به سمت پایین نظر کردم و دیدم که جماعتی از صلحا و اخیار که زنده اند و ایشان را می شناختم می آیند بعضی مانند من طیران می کنند و بعضی سواره می آیند.
چون ورود من را دیدند با یکدیگر می گویند آیا ما هم به آنجا که فلان رسیده می رسیم تا آنکه ایشان هم وارد شدند.
پس همگی داخل آن شهر شدیم اوضاعی از باغات و عمارات و قصور و اشجار مثمره و انهار جاریه و میوه جات و غیر آن مشاهده کردیم که چشمی ندیده و گوشی نشنیده و گویا وقت بین الطلوعین اوقات تابستان است که هوا در عین اعتدال و اشجار و ریاحین و الوان گلها در تازگی و طراوت و قطرات شبنم از آنها متقاطر و مرغان در ترنمات و الحان بود پس وارد باغی شده تفریح می نمودیم و از غرایب آن ملک تعجب می کردیم و امور غریبه آن را به یکدیگر می نمودیم مثل آنکه می گفتیم این انار را ببین که چقدر درشت و بزرگ است و این میوه را ببین که چگونه رنگین است... لکن آن ملک را از نوع انسان دیدیم و چنان دانسته شد که اهل آن به تفریح و سیاحت بیرون رفته اند.
پس در میان خیابانها گردش می کردیم قصری عالی به نظر آمد به سوی آن رفتیم و از ایوان قصر بالا رفتیم از فرش و اثاث لازمه ملوکانه دیدیم آنچه را که به وصف نیاید پس داخل آن قصر شده نشستیم و انواع گلها و ریاحین و اشجار و انهاری را که در دامنه آن قصر واقع بود تماشا می کردیم که ناگاه همهمه و آواز و اصوات بسیار استماع شد و چنان دانسته شد که اهل آن ملک از تفریح و سیاحت بر گردیده اند و دانسته اند که ما به آن ملک رفته ایم.
پس جمعی از ایشان به دیدن ما آمده و داخل آن قصر شدند و ما را تحیت و تهنیت گفتند و احترام کردند و رسوم ضیافت و آداب وارد را به جا آوردند و در آن قصر اجتماع کرده نشستند و با ما در مقام مکالمه و حال جویی بر آمدند و در جمله مکالمات از من می پرسیدند این شخص را می شناسی و اشاره به بعض جالسین اهل آن ملک می کردند و چون نظر می کردم می گفتم شبیه به فلان است اگر چه تفاوت کلی دارد می خندیدند و دانسته می شد که همان است و نعمت او را تغییر داده و این سئوال از جماعتی از ایشان شد و جواب همان گفته شد و از هر نوع حلوا از برای خوردن آوردند و خوردیم.
چون حقیر می دانستم که ما در آن ملک به رسم عبور و مسافرت رفته ایم و خواهیم مراجعت نمود لهذا قدری از آن حلوا برداشتم از برای نمونه به عنوان هدیه با خود بیاورم ناگاه بعضی از اهل آن مجلس اطلاع یافته مانع گردید و گفت نعمتهای این ملک را بجایی دیگر نباید برد و نمی برند پس آن حلوا را بجای آن گذاشتند و برداشتند و متذکر آن شدم که باید از آن ملک خارج شویم از تصور مفارقت آن ملک گریه بر من مستولی گردید می گریستم و می گفتم من زن نمی خواهم خانه و اولاد نمی خواهم از همه چیز می گذرم من را بگذارید در اینجا بمانم.
شخصی از همراهان که او را می شناختم گفت اگر من را نگه دارند نمی مانم چرا که انسان باید برود و طاعت و عبادت کند که او را با استحقاق و شایستگی بیاورند نه آنکه الحاح و التماس کند که او را بیرون نبرند پس از شدت جزع در تصور مفارقت آن ملک از خواب بیدار شدم و چون ملاحظه وقت کردم دیدم وقت نماز صبح تازه داخل شده و دانسته شد که اخباری که دلالت دارد بر آنکه ارواح مؤمنین در وقت صبح در بهشت برزخی که در وادی السلام است می روند صادق است.
اللهم اجعلنا من اهل مغفرتک و غفرانک و جنانک بمحمد و آله الطاهرین صلوات الله علیهم اجمعین.