فهرست کتاب


پرسمان قرائت قرآن

محمد جواد سعدی

با توجه به این که حضرت امام قدس سره در رساله خود فرموده اند: برای خانم هایی که عذر شرعی دارند خواندن بیش از هفت آیه از سوره هایی که سجده واجب ندارد. مکروه است. آیا می توان، قرائت مستمر روزانه را در ایام عادت ادامه داد؟

مکروه در مستحبات به معنای ثواب کمتر است، البته باید مراقب بود که جایی از بدن به خط قرآن نرسد، چون رساندن جایی از بدن در این حالت به خط قرآن حرام است.(135)

آیا خواندن قرآن در خانه هایی که پول حرام و حلال مخلوط است، گناه دارد؟ چرا؟

باید توجه داشت که خواندن قرآن، نه تنها گناه نیست، ثواب زیاد هم دارد. در این مورد باید با نرمی و ملایمت نهی از منکر نمود و به صاحب منزل که مال مخلوط از حلال و حرام دارد، توصیه نمود مال و پول خود را پاک نماید. چه بسا قرآن خواندن در چنین خانه هایی باعث شود، در دل و جان صاحب خانه اثر کند و به فکر پاک کردن اموالش برآید، چرا که قرآن شفا و رحمت است؛ چنان که قرآن می فرماید:
و ننزل من القرءان ما هو شفاء و رحمة للمومنین؛ و ما آن چه را برای مومنان مایه درمان و رحمت است، از قرآن نازل می کنیم.(136)
و در جای دیگر می فرماید: و شفاء لما فی الصدور؛ و (قرآن) درمانی است برای آن چه در سینه هاست.(137)

اگر خانم ها که نماز می خوانند، آیات قرآن و ذکرهای نماز را در دل بخوانند، به طوری که لب ها به هم نخورد اشکال دارد؟

در نمازهایی که باید قرائت و ذکر آن آهسته خوانده شود، چه برای مرد چه برای زن باید الفاظ از مخارج حروف ادا شود و به صورتی خوانده شود که حداقل خود شخص بشنود، بنابراین در دل خواندن کافی نیست و نماز اشکال دارد.(138)