فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

مشکل مسکن

یکی از بزرگترین مشکلات و موانع ازدواج، مشکل مسکن جوانان می باشد. بررسی این مشکل و راه حلهای آن، بازگشتن به مشکل اول (مشکلات مالی و اقتصادی) است. و همه راه حلهایی که برای مشکل اول بیان گردید، در اینجا نیز مطرح و صادق است؛ خصوصاً امدادهای الهی و به سه راه حل دیگر نیز اینجا اشاره می شود.

چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟

1 - ایجاد تسهیلات ویژه مسکن و اشتغال برای جوانان متأهل:

باید مسؤولین محترم طرح های زیر بنایی، گسترده و فراگیری را در سطح کشور برنامه ریزی کرده و عملاً آن را در دراز مدت به اجرا در آورند. باید با انبوه سازان هماهنگی شود و خانه های کوچک و مناسب استیجاری برای زوجین جوان بسازند. باید از طرف دولت محترم وام های سهل الوصول مسکن به مزدوجین جوان داده شود.