فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

5 - کمک والدین هر دو طرف:

بدون شک والدین پسر و دختر در مدت سربازی پسر، بیش از دیگران می توانند به آنها کمک کنند. این یک وظیفه اجتماعی و اخلاقی برای آنهاست. هم از این که آنها والدین اند و فرزندان بر آنها حقوقی دارند و هم از آن بابت که آنها مسلمانند و درباره دیگران وظیفه کمک دارند.
والدین پسر و دختر باید شرایط ازدواج و هزینه های آن را سبک تر کنند، از تشریفات ازدواج بکاهند. وضع اقتصادی طرف مقابل را در نظر بگیرند، به آنها کمک کنند، از نظر مسکن حداقل تا پایان خدمت سربازی پسر و انتخاب شغلی مناسب برای وی، آنها را در کنار خود نگه دارند و به زندگی آنها صلح، صفا، دوستی و امید ببخشند و آنان را برای زندگی مشترک و آینده ای بهتر و زیباتر آماده سازند.

مشکل مسکن

یکی از بزرگترین مشکلات و موانع ازدواج، مشکل مسکن جوانان می باشد. بررسی این مشکل و راه حلهای آن، بازگشتن به مشکل اول (مشکلات مالی و اقتصادی) است. و همه راه حلهایی که برای مشکل اول بیان گردید، در اینجا نیز مطرح و صادق است؛ خصوصاً امدادهای الهی و به سه راه حل دیگر نیز اینجا اشاره می شود.

چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟