فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

نکاتی که در اجرای صیغه عقد باید رعایت شوند کدامند؟

1 - همه کارها برای خدا باشد. 2 - معلوم بودن طرف ازدواج. 3 - جدی گرفتن عقد. 4 - گرفتن شاهد در عقد.

انواع عقد ازدواج کدامند؟

به واسطه عقد ازدواج، زن به مرد حلال می شود و آن بر دو قسم است:
1 - عقد دایم، آن است که مدت زناشویی در آن معین نشود و زنی را که به این قسم عقد می کنند دایمه گویند.
2 - عقد غیر دایم: آن است که مدت زناشویی در آن معین شود، مثلاً زن را به مدت یک ساعت یا یک روز یا یک ماه یا یکسال یا بیشتر عقد نمایند، و زنی را که به این قسم عقد کنند متعه و صیغه نامند. در زناشویی چه دایم و چه غیر دایم باید صیغه عقد خوانده شود و تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست. و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می خوانند، یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند.
وکیل لازم نیست مرد باشد، زن هم می تواند برای خواندن صیغه عقد از طرف دیگری وکیل شود. زن و مرد تا یقین نکنند که وکیل آنها صیغه را خوانده است، نمی توانند به یکدیگر نگاه محرمانه کنند. و یک نفر می تواند برای خواندن عقد دایم یا غیر دایم از طرف دو نفر وکیل شود(13).

دستور خواندن عقد دایم:

اگر صیغه عقد دایم را خود زن و مرد بخوانند و اول زن بگوید: زوجتک نفسی علی الصداق المعلوم (یعنی خود را زن تو نمودم به مهری که تعیین شده) پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: قبلت التزویج (یعنی قبول کردم ازدواج را)
عقد صحیح است و اگر دیگری را وکیل کنند که از طرف آنها صیغه عقد را بخواند چنانچه مثلاً اسم مرد احمد و اسم زن فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: زوجت موکلتی فاطمه موکلک احمد علی الصداق المعلوم، پس بدون فاصله وکیل مرد بگوید: قبلت لموکلی احمد علی الصداق المعلوم، صحیح می باشد(14).