فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

معنی و مفهوم عقد در لغت و در زمان ازدواج یعنی چه؟

عقد از نظر لغت به معنی گره زدن، بستن، محکم کردن عهد و پیمان و نیز به معنی پیمان و صیغه معامله می باشد و در اصلاح هر امری است که در سایه آن رابطه ای بین دو گروه یا دو فرد ایجاد می کند.
در زبان ازدواج و زناشویی، عقد عبارتست از ایجاد پیوند مشترک بین زن و شوهر که در سایه آن حقوق، تعهدات و مسؤولیت های دو جانبه پدید می آید. یا عقد قراردادی به منظور مشارکت دو تن در زندگی خانوادگی و ایجاد نوعی روابط شرعی و قانونی است. این قرارداد صورت شرعی و عرفی دارد و تنها با خواستن، ابراز کردن از راه اشاره و کنایه منعقد نمی شود، بلکه باید به صورت الفاظی معین و حساب شده منعقد گردد.

شرایط زوجین در حین عقد کدامند؟

1 - بالغ باشند. 2 - طرفین عاقل باشند. 3 - رشد و صلاحیت داشته باشند. 4 - مختار باشند. 5 - اهلیت داشته باشند. 6 - آزاد باشند.

نکاتی که در اجرای صیغه عقد باید رعایت شوند کدامند؟

1 - همه کارها برای خدا باشد. 2 - معلوم بودن طرف ازدواج. 3 - جدی گرفتن عقد. 4 - گرفتن شاهد در عقد.