فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

مهریه در چه زمانی باید توسط مرد پرداخت شود؟

پس از برقراری پیمان ازدواج، مهر به زن تعلق می گیرد. اگر قبل از انجام آمیزش، مسأله مرگ شوهر یا طلاق و متارکه ای پیش آید، زن در عین حال مالک نیمی از مهر است و اگر آمیزش انجام شده باشد (زوجین عروسی کرده باشند)، زن مالک تمام مهر است.
روایات اسلامی توصیه کرده اند که مهر قبل از آمیزش تقدیم همسر گردد، ولی با رضایت زوجین، پرداخت مهر می تواند مدت دار باشد.

معنی و مفهوم عقد در لغت و در زمان ازدواج یعنی چه؟

عقد از نظر لغت به معنی گره زدن، بستن، محکم کردن عهد و پیمان و نیز به معنی پیمان و صیغه معامله می باشد و در اصلاح هر امری است که در سایه آن رابطه ای بین دو گروه یا دو فرد ایجاد می کند.
در زبان ازدواج و زناشویی، عقد عبارتست از ایجاد پیوند مشترک بین زن و شوهر که در سایه آن حقوق، تعهدات و مسؤولیت های دو جانبه پدید می آید. یا عقد قراردادی به منظور مشارکت دو تن در زندگی خانوادگی و ایجاد نوعی روابط شرعی و قانونی است. این قرارداد صورت شرعی و عرفی دارد و تنها با خواستن، ابراز کردن از راه اشاره و کنایه منعقد نمی شود، بلکه باید به صورت الفاظی معین و حساب شده منعقد گردد.

شرایط زوجین در حین عقد کدامند؟

1 - بالغ باشند. 2 - طرفین عاقل باشند. 3 - رشد و صلاحیت داشته باشند. 4 - مختار باشند. 5 - اهلیت داشته باشند. 6 - آزاد باشند.