فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

نیازهای اساسی دوره نوجوانی و جوانی کدامند؟

هر رفتاری که از انسان سر می زند به منظور بر آورده شدن یکی از نیازها و خواستهای بدنی و روانی او می باشد. اگر بتوان نیازهای مهم و اساسی نوجوان و جوان را شناخت، می توان به فرد یاری رساند تا آنها را به خوبی و از راه صحیح ارضاء نماید. نیازهای اساسی بشر را به دو دسته تقسیم کرده اند:

الف) نیازهای بدنی یا زیستی (اولیه)

بدون ارضای این نیازها، زندگی میسر نمی باشد مانند نیاز به غذا، آب، هوا، خواب، استراحت، نیاز جنسی و غیره که از گفتگوی درباره آنها صرف نظر می شود.

ب) نیازهای روانی یا ثانویه

عدم ارضای این نیازها موجب پیدایش اختلافات، ناراحتی ها و بیماری های روانی می شود، و گاهی آن چنان تعادل عاطفی فرد را به هم می زند که او مستأصل شده، از زندگی بیزار می گردد.
بسیاری از ناامیدی ها، افسردگی ها، نگرانی ها، مردم آزادی ها، پرخاشگری ها، سوء ظن ها و بدبینی ها، بزهکاری ها و حتی قتل ها و خودکشی ها غالباً ناشی از عدم ارضای صحیح نیازهای روانی می باشد.
نیازهای روانی دوره نوجوانی و جوانی که درجه اهمیت آنها معمولاً با توجه به محیط زندگی و موقعیت و آداب و رسوم اجتماعی در محیطهای مختلف متفاوت می باشد عبارتند از:
1 - نیاز به مهربانی و محبت. 2 - نیاز به امنیت و آسایش خاطر. 3 - نیاز به احساس تعلق داشتن و مورد قبول گروه همسالان واقع شدن. 4 - نیاز به قابلیت و احترام. 5 - نیاز به استقلال. 6 - نیاز به تشخیص و قدردانی. 7 - نیاز به مذهب و فلسفه حیات. 8 - نیاز به داشتن هدفی مشخص در زندگی. 9 - نیاز به احساس هویت و شناخت خود. 10 - نیاز به احساس رشد، کمال و خود شکوفایی.