فهرست کتاب


بهار ازدواج

امیر ملک محمودی‏

چرا خداوند متعال در قرآن کریم همسران را به لباس تشبیه کرده و می فرماید: ... هن لباس لکم و انتم لباس لهن؟(5)

چرا که لباس همسر بودن یعنی:
1 - گرما بخشیدن. 2 - زدودن سردی ها. 3 - پوشیدن عیب ها. 4 - محرم راز بودن. 5 - مصون داشتن از آفت ها و آلودگی ها. 6 - آرام جان بودن. 7 - تنوع بخشیدن به زندگی. 8 - متناسب بودن. 9 - نزدیکترین همراه بودن.

مفهوم بلوغ چیست؟ و انواع آن کدامند؟

بلوغ، از نظر لغوی یعنی رسیدن به حد رشد رشید، به عبارتی جوان شدن کودک، پختگی و به حد کمال رسیدن. و از نظر برخی از دانشمندان، بلوغ دوره ای است از زندگی هر فرد که بین خاتمه دوران کودکی و شروع دوران جوانی قرار گرفته است.
انواع بلوغ عبارتند از:
1 - بلوغ جسمی و جنسی. 2 - بلوغ اجتماعی. 3 - بلوغ عاطفی. 4 - بلوغ اخلاقی. 5 - بلوغ اقتصادی. 6 - بلوغ ذهنی. 7 - بلوغ فرهنگی.

نیازهای اساسی دوره نوجوانی و جوانی کدامند؟

هر رفتاری که از انسان سر می زند به منظور بر آورده شدن یکی از نیازها و خواستهای بدنی و روانی او می باشد. اگر بتوان نیازهای مهم و اساسی نوجوان و جوان را شناخت، می توان به فرد یاری رساند تا آنها را به خوبی و از راه صحیح ارضاء نماید. نیازهای اساسی بشر را به دو دسته تقسیم کرده اند: