شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام

حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 9:

متن حدیث :
اذا هبت امراً فقع فیه فان شدة توقیه اعظم مما تخاف منه.(23)
ترجمه :
چون میترسی از کاری پس واقع شو در آن کار همانا سختی حذر کردن و خود را نگاه داشتن از آن امر مخوف بزرگتر است از آنچه میترسی از آن زیرا که بیم بلا و فکر در خلاصی از آن اصعب است از وقوع در آن بسبب طول زمان خوف و مستغرق شدن فکر در تدبیرات و امثال آن و این نسبت بامورات دنیویه است والا بلاهای عقبی وقوع آن بر اضعاف آنچیزیست که متوقع است.(24)

کلمه 10:

متن حدیث :
استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة.(25)
ترجمه :
طلب کنید فرود آمدن روزی را بصدقه دادن.
کما قال الله تعالی: و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتیه الله.(26)
و کسیکه یقین کند که عوض آنچه می دهد جایش می آید جوانمردی خواهد کرد در عطا کردن زیرا که میداند بدل این عطا باو میرسد در دنیا و عقبی.
و الیه اشار (ع) فی قوله تنزل المعونة علی قدر المؤنة.(27)
یعنی بهمین معنی نیز اشاره نموده آنحضرت که فرموده فرود میآید یاری دادن بقدر مؤنه و گرانی بار.
و هم فرموده اذا املقتم فتاجروا الله باصدقة.(28)
چون درویش و فقیر گشتید تجارت کنید با خدای تعالی بدادن صدقه.
فان الله یجزی المتصدقین.(29)

کلمه 11:

متن حدیث :
اشرف الغنی ترک المنی.(30)
ترجمه :
شریفترین اقسام غنی و توانگری ترک تمنی و آرزوها است زیرا که آن لازم قناعت است و قناعت مستلزم غنی بدلیل القناعة کنزلا یفنی: قناعت گنجی است که تمام نمیشود.