نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الیاء»

«حرف یاء»
403: یأتیک ما قدّر لک.
ترجمه :
304 : آنچه برایت مقدّر شده است به تو می رسد.
503: یأس القلب راحة النّفس.
ترجمه :
305 : دل کندن از طمع مایه آسایش است.
603: یأمن الخائف اذا وصل إلی ما یخافه.
ترجمه :
306 : آدمی هر گاه به چیزی که از آن می ترسد برسد ترسش از بین می رود.
703: یبلغ المرء بالصّدق منازل الکبار.
ترجمه :
307 : آدمی با راستی و صداقت به مرتبه بزرگان می رسد.
803: یزید الصّدقة فی العمر.
ترجمه :
308 : صدقه عمر را زیاد می کند.
903: یسعد الرّجل بمصاحبة السّعید.
ترجمه :
309 : همنشینی با نیکبختان موجب سعادتمندی است.
013: یسود المرء قومه بالإحسان إلیهم.
ترجمه :
310 : آدمی با نیکی به قوم خویش، بر آنان سروری می یابد.
113: یصیر أمر الصّبور الی مراده.
ترجمه :
311 : انسان شکیبا به مقصود خویش می رسد.
213: یطلبک الرّزق کما تطلبه.
ترجمه :
312 : همچنان که تو در پی روزی هستی، روزی نیز در جستجوی توست.
313: یعمل النّمّام فی ساعة فتنة أشهر.
ترجمه :
313 : سخن چین در یک ساعت کاری می کند که آتش فتنه ای چند ماهه شعله ور می شود.
تمّت الکلمات المرتضویّة و العبارات العلویّة علی قائلها آلاف التّحیّة بحمد اللّه و حسن توفیقه و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
به حمد اللَّه و حسن توفیق او به پایان رسید کلمات مرتضوی و عبارات علوی- که هزاران درود بر گویند آنها باد- و الحمد للَّه اوّلا و آخرا.