نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الهاء»

«حرف هاء»
482: هات ما عندک تعرف به.
ترجمه :
284 : آنچه در چنته داری آشکار کن تا بدان شناخته شوی.
582: هامة المرء همّته.
ترجمه :
285 : شرافت آدمی به همّت اوست.
682: هربک من نفسک، أنفع من هربک من الأسد.
ترجمه :
286 : گریختن از نفس سودمندتر از گریختن از شیر است.
782: هشم الثّرید غیر آکله.
ترجمه :
287 : نان را غیر خورنده اش تریت کرد.
882: هلاک المرء فی العجب.
ترجمه :
288 : خودپسندی مایه نابودی آدمی است.
982: هلک الحریص و هو لا یعلم.
ترجمه :
289 : آدم حریص در گرداب هلاکت است و خود، نمی داند.
092: همّ السّعید آخرته، و همّ الشّقیّ دنیاه.
ترجمه :
290 : خوشبخت در پی آخرت است و بدبخت در اندیشه دنیا.
192: همّة المرء قیمته.
ترجمه :
291 : ارزش انسان به همّت او است.
292: هموم المرء بقدر هممه.
ترجمه :
292 : رنجهای آدمی به اندازه اهداف اوست.
392: هیهات من نصیحة العدوّ.
ترجمه :
293 : نصیحت و خیرخواهی از دشمن بعید است.

«حرف الواو»

«حرف واو»
492: واساک من تغافل عنک.
ترجمه :
294 : کسی که از لغزشهایت چشم پوشی کند به تو کمک کرده است.
592: والاک من لم یعادک.
ترجمه :
295 : کسی که با تو دشمنی نکند، دوست توست.
692: وحدة المرء خیر من جلیس السّوء.
ترجمه :
296 : تنهایی بهتر از داشتن همنشین بد است.
792: وزر صدقة المنّان اکبر من أجره.
ترجمه :
297 : گناه صدقه با منّت، بیشتر از ثواب آن است.
892: وضع الإحسان فی غیر موضعه ظلم.
ترجمه :
298 : احسان کردن نابجا ظلم و حق کشی است.
992: ولایة الأحمق سریعة الزّوال.
ترجمه :
299 : حکومت نادان، زودگذر است.
003: ولیّ الطّفل مرزوق.
ترجمه :
300 : سرپرست کودک، خوش روزی است.
103: ویل للحسود من حسده.
ترجمه :
301 : وای بر حسود از حسادتش.
203: ویل لمن ساء خلقه، و قبح خلقه.
ترجمه :
302 : وای بر آن که بدخویی زشترو باشد.
303: ویل لمن وتر الأحرار.
ترجمه :
303 : وای بر کسی که در حق آزادگان ستم کند.

«حرف الیاء»

«حرف یاء»
403: یأتیک ما قدّر لک.
ترجمه :
304 : آنچه برایت مقدّر شده است به تو می رسد.
503: یأس القلب راحة النّفس.
ترجمه :
305 : دل کندن از طمع مایه آسایش است.
603: یأمن الخائف اذا وصل إلی ما یخافه.
ترجمه :
306 : آدمی هر گاه به چیزی که از آن می ترسد برسد ترسش از بین می رود.
703: یبلغ المرء بالصّدق منازل الکبار.
ترجمه :
307 : آدمی با راستی و صداقت به مرتبه بزرگان می رسد.
803: یزید الصّدقة فی العمر.
ترجمه :
308 : صدقه عمر را زیاد می کند.
903: یسعد الرّجل بمصاحبة السّعید.
ترجمه :
309 : همنشینی با نیکبختان موجب سعادتمندی است.
013: یسود المرء قومه بالإحسان إلیهم.
ترجمه :
310 : آدمی با نیکی به قوم خویش، بر آنان سروری می یابد.
113: یصیر أمر الصّبور الی مراده.
ترجمه :
311 : انسان شکیبا به مقصود خویش می رسد.
213: یطلبک الرّزق کما تطلبه.
ترجمه :
312 : همچنان که تو در پی روزی هستی، روزی نیز در جستجوی توست.
313: یعمل النّمّام فی ساعة فتنة أشهر.
ترجمه :
313 : سخن چین در یک ساعت کاری می کند که آتش فتنه ای چند ماهه شعله ور می شود.
تمّت الکلمات المرتضویّة و العبارات العلویّة علی قائلها آلاف التّحیّة بحمد اللّه و حسن توفیقه و الحمد للّه أوّلا و آخرا.
به حمد اللَّه و حسن توفیق او به پایان رسید کلمات مرتضوی و عبارات علوی- که هزاران درود بر گویند آنها باد- و الحمد للَّه اوّلا و آخرا.