نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف النّون»

«حرف نون»
472: نار التّفرقة أحرّ من نار جهنّم.
ترجمه :
274 : آتش تفرقه، سوزنده تر از آتش دوزخ است.
572: نسیان الموت صدأ القلب.
ترجمه :
275 : از یاد بردن بمرگ موجب زنگار دل می شود.
672: نضرة الوجه فی الصّدق.
ترجمه :
276 : نیکبختی در صداقت و راستی است.
772: نضرة وجه المؤمن فی التّقی.
ترجمه :
277 : تقوا، سبب خرّمی روی مؤمن است.
872: نعیت إلی نفسک حین شاب رأسک.
ترجمه :
278 : آن گاه که موی سرت سپید شود، خبر مرگ تو داده شده است.
972: نم آمنا تکن فی امهد الفرش.
ترجمه :
279: آرام بخواب تا در نرمترین بسترها باشی.
082: نور المؤمن من قیام اللّیل.
ترجمه :
280 : شب زنده داری، موجب نورانیّت مؤمن می شود.
182: نوّر شیبک لا تظلمه بالمعصیة.
ترجمه :
281 : سپیدی موی را با طاعت خدا نورانی کن و آن را با گناه سیاه مگردان.
282: نوّر قلبک بالصّلاة فی ظلم اللّیل.
ترجمه :
282 : با نماز خواندن در تاریکیهای شب، دلت را روشنایی بخش.
382: نیل المنی فی الغنی.
ترجمه :
283 : بی نیازی، خود رسیدن به آرزوهاست.

«حرف الهاء»

«حرف هاء»
482: هات ما عندک تعرف به.
ترجمه :
284 : آنچه در چنته داری آشکار کن تا بدان شناخته شوی.
582: هامة المرء همّته.
ترجمه :
285 : شرافت آدمی به همّت اوست.
682: هربک من نفسک، أنفع من هربک من الأسد.
ترجمه :
286 : گریختن از نفس سودمندتر از گریختن از شیر است.
782: هشم الثّرید غیر آکله.
ترجمه :
287 : نان را غیر خورنده اش تریت کرد.
882: هلاک المرء فی العجب.
ترجمه :
288 : خودپسندی مایه نابودی آدمی است.
982: هلک الحریص و هو لا یعلم.
ترجمه :
289 : آدم حریص در گرداب هلاکت است و خود، نمی داند.
092: همّ السّعید آخرته، و همّ الشّقیّ دنیاه.
ترجمه :
290 : خوشبخت در پی آخرت است و بدبخت در اندیشه دنیا.
192: همّة المرء قیمته.
ترجمه :
291 : ارزش انسان به همّت او است.
292: هموم المرء بقدر هممه.
ترجمه :
292 : رنجهای آدمی به اندازه اهداف اوست.
392: هیهات من نصیحة العدوّ.
ترجمه :
293 : نصیحت و خیرخواهی از دشمن بعید است.

«حرف الواو»

«حرف واو»
492: واساک من تغافل عنک.
ترجمه :
294 : کسی که از لغزشهایت چشم پوشی کند به تو کمک کرده است.
592: والاک من لم یعادک.
ترجمه :
295 : کسی که با تو دشمنی نکند، دوست توست.
692: وحدة المرء خیر من جلیس السّوء.
ترجمه :
296 : تنهایی بهتر از داشتن همنشین بد است.
792: وزر صدقة المنّان اکبر من أجره.
ترجمه :
297 : گناه صدقه با منّت، بیشتر از ثواب آن است.
892: وضع الإحسان فی غیر موضعه ظلم.
ترجمه :
298 : احسان کردن نابجا ظلم و حق کشی است.
992: ولایة الأحمق سریعة الزّوال.
ترجمه :
299 : حکومت نادان، زودگذر است.
003: ولیّ الطّفل مرزوق.
ترجمه :
300 : سرپرست کودک، خوش روزی است.
103: ویل للحسود من حسده.
ترجمه :
301 : وای بر حسود از حسادتش.
203: ویل لمن ساء خلقه، و قبح خلقه.
ترجمه :
302 : وای بر آن که بدخویی زشترو باشد.
303: ویل لمن وتر الأحرار.
ترجمه :
303 : وای بر کسی که در حق آزادگان ستم کند.