نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف المیم»

«حرف میم»
462: ما ندم من سکت.
ترجمه :
264 : کسی که خاموشی گزیند، پشیمان نشود.
562: مجالسة الأحداث مفسدة الدّین.
ترجمه :
265 : نشست و برخاست با افراد کم سن و سال، مایه تباهی دین است. .
662: مجلس العلم روضة الجنّة.
ترجمه :
266 : محفل علم و دانش باغ بهشت است.
762: مجلس الکرام حصون الکلام.
ترجمه :
267 : انجمن رادمردان، دژهای سخن است.
862: مشرب العذب مزدحم.
ترجمه :
268 : چشمه آب شیرین شلوغ است.
962: مصاحبة الأشرار رکوب البحر.
ترجمه :
269 : مصاحبت با بدان همچون سفر کردن در دریا است.
072: من علت هممه طاقت همومه.
ترجمه :
270 : رنج و زحمت بلند همّت، بسیار است.
172: من کثر کلامه کثر ملاله.
ترجمه :
271 : پرگو، مایه ملال است.
272: منقبة المرء تحت لسانه.
ترجمه :
272 : گفتار انسان، بر دانش و هنر او دلالت می کند.
372: مهلکة المرء حدّة طبعه.
ترجمه :
273 : تندخویی آدمی را نابود می کند.

«حرف النّون»

«حرف نون»
472: نار التّفرقة أحرّ من نار جهنّم.
ترجمه :
274 : آتش تفرقه، سوزنده تر از آتش دوزخ است.
572: نسیان الموت صدأ القلب.
ترجمه :
275 : از یاد بردن بمرگ موجب زنگار دل می شود.
672: نضرة الوجه فی الصّدق.
ترجمه :
276 : نیکبختی در صداقت و راستی است.
772: نضرة وجه المؤمن فی التّقی.
ترجمه :
277 : تقوا، سبب خرّمی روی مؤمن است.
872: نعیت إلی نفسک حین شاب رأسک.
ترجمه :
278 : آن گاه که موی سرت سپید شود، خبر مرگ تو داده شده است.
972: نم آمنا تکن فی امهد الفرش.
ترجمه :
279: آرام بخواب تا در نرمترین بسترها باشی.
082: نور المؤمن من قیام اللّیل.
ترجمه :
280 : شب زنده داری، موجب نورانیّت مؤمن می شود.
182: نوّر شیبک لا تظلمه بالمعصیة.
ترجمه :
281 : سپیدی موی را با طاعت خدا نورانی کن و آن را با گناه سیاه مگردان.
282: نوّر قلبک بالصّلاة فی ظلم اللّیل.
ترجمه :
282 : با نماز خواندن در تاریکیهای شب، دلت را روشنایی بخش.
382: نیل المنی فی الغنی.
ترجمه :
283 : بی نیازی، خود رسیدن به آرزوهاست.

«حرف الهاء»

«حرف هاء»
482: هات ما عندک تعرف به.
ترجمه :
284 : آنچه در چنته داری آشکار کن تا بدان شناخته شوی.
582: هامة المرء همّته.
ترجمه :
285 : شرافت آدمی به همّت اوست.
682: هربک من نفسک، أنفع من هربک من الأسد.
ترجمه :
286 : گریختن از نفس سودمندتر از گریختن از شیر است.
782: هشم الثّرید غیر آکله.
ترجمه :
287 : نان را غیر خورنده اش تریت کرد.
882: هلاک المرء فی العجب.
ترجمه :
288 : خودپسندی مایه نابودی آدمی است.
982: هلک الحریص و هو لا یعلم.
ترجمه :
289 : آدم حریص در گرداب هلاکت است و خود، نمی داند.
092: همّ السّعید آخرته، و همّ الشّقیّ دنیاه.
ترجمه :
290 : خوشبخت در پی آخرت است و بدبخت در اندیشه دنیا.
192: همّة المرء قیمته.
ترجمه :
291 : ارزش انسان به همّت او است.
292: هموم المرء بقدر هممه.
ترجمه :
292 : رنجهای آدمی به اندازه اهداف اوست.
392: هیهات من نصیحة العدوّ.
ترجمه :
293 : نصیحت و خیرخواهی از دشمن بعید است.