نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الظّاء»

«حرف ظا»
471: ظلّ الأعوج أعوج.
ترجمه :
174 : سایه هر کجی، کج است.
571: ظلّ السّلطان کظلّ الرّحمن.
ترجمه :
175 : سایه سلطان همانند سایه خدای رحمان است.
671: ظلّ الکریم فسیح.
ترجمه :
176 : سایه شخص کریم بلند و گسترده است.
771: ظلّ عمر الظّالم قصیر.
ترجمه :
177 : سایه عمر ستمگر کوتاه است.
871: ظلامة المظلوم لا تضیع.
ترجمه :
178 : دادخواهی ستمدیده بی پاسخ نمی ماند.
971: ظلم الظّالم یقوده إلی الهلاک.
ترجمه :
179 : ستم ستمگر او را به نابودی می کشاند.
081: ظلم المرء یصرعه.
ترجمه :
180 : ظلم و ستمگری، آدمی را از پا در می آورد.
181: ظلم الملوک أولی من خذلان الرّعیّة.
ترجمه :
181 : ستم پادشاهان بهتر از آن است که رعیّت یار و یاوری نداشته باشد.
281: ظلمة الظّلم تظلم الإیمان.
ترجمه :
182 : تاریکی ستم، ایمان را تیره و تار می کند.
381: ظمأ المال أشدّ من ظمإ الماء.
ترجمه :
183 : عطش مال شدیدتر از عطش آب است.

«حرف العین»

«حرف عین»
481: عاقبة الظّلم وخیمة.
ترجمه :
184 : سرانجام ستم، و خیم و خطرناک است.
581: عدوّ عاقل خیر من صدیق جاهل.
ترجمه :
185 : دشمن دانا به از دوست نادان است.
681: عزّ المؤمن فی القناعة.
ترجمه :
186 : ارجمندی مؤمن در قناعت است.
781: عسر الأمر مقدّمة الیسر.
ترجمه :
187 : سختی و دشواری کار، مقدّمه آسانی و گشایش است.
881: عش قنعا تکن ملکا.
ترجمه :
188 : قانع باش و پادشاهی کن.
981: عقوبة الظّالم سرعة الموت.
ترجمه :
189 : کیفر ستمگر، مرگ زودرس است.
091: عقیب کلّ یوم لیل.
ترجمه :
190 : در پی هر روزی، شبی است.
191: علوّ الهمّة من الإیمان.
ترجمه :
191 : همّت بلند نشانه ایمان است.
291: علی قدر المتّقین.
ترجمه :
192 : پرهیزگاران ارجمندند.
391: علیک بالحفظ دون الجمع للکتب.
ترجمه :
193 : سعی کن دانشها را بیاموزی، نه آن که کتابها را گردآوری.
491: عیب الکلام تطویله.
ترجمه :
194 : عیب سخن، به درازا کشاندن آن است.

«حرف الغین»

«حرف غین»
591: غاب حظّ من غابت نفسه.
ترجمه :
195 : آن که، خود، غایت است، سهمی ندارد.
691: غدر بک من دلّک علی الإساءة.
ترجمه :
196 : کسی که تو را به بدی رهنمون شود به تو خیانت کرده است.
791: غمرة الموت أهون من مجالسة من لا یهواه قلبک.
ترجمه :
197 : سختی جان کندن از همنشینی با کسی که او را دوست نداری آسانتر است.
891: غشّک من أسخطک بالباطل.
ترجمه :
198 : کسی که به ناحق خشمگینت سازد با تو صداقت ندارد.
991: غضبک عن الحقّ مقبحة.
ترجمه :
199 : خشمگینی از حقّ زشت است.
002: غلا قدر المتّقین.
ترجمه :
200 : تقوا پیشگان گران مایه اند.
102: غلا قدر المتوکّلین.
ترجمه :
201 : توکّل کنندگان گران قدرند.
202: غلام عاقل خیر من شیخ جاهل.
ترجمه :
202 : جوان خردمند از پیر نادان بهتر است.
302: غنم من سلم.
ترجمه :
203 : سود برد آن که به سلامت رست.
402: غنیمة المؤمن وجدان الحکمة.
ترجمه :
204 : غنیمت مؤمن دست یافتن به دانش و حکمت است.
502: غیر کثیر ما عاقبته الفناء، و غیر قلیل ما عاقبته البقاء.
ترجمه :
205 : زیاد نیست آنچه که عاقبتش فناست و کم نیست آنچه که عاقبتش بقاست.