نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الطّاء»

«حرف طاء»
461: طاب وقت من وثق باللّه.
ترجمه :
164 : خوشوقت کسی که به خدا اعتماد کرد.
561: طاعة العدوّ هلاک.
ترجمه :
165 : اطاعت دشمن، مایه نابودی است.
661: طاعة اللّه غنیمة.
ترجمه :
166 : طاعت خدا غنیمتی است.
761: طال حزن من طال رجاؤه.
ترجمه :
167 : آن که امیدش به درازا کشید، پیوسته اندوهگین است.
861: طال عمر من قصر تعبه.
ترجمه :
168 : کسی که رنج و اندوهش کم باشد، عمرش دراز شود.
961: طر مع الأشکال.
ترجمه :
169 : با همگان مجالست کن.
071: طلب الأدب خیر من طلب الذّهب.
ترجمه :
170 : جستجوی ادب بهتر از جستجوی طلاست.
171: طوبی لمن رزق العافیة.
ترجمه :
171 : خوشا آن که عافیت روزیش شود.
271: طوبی لمن لا أهل له.
ترجمه :
172 : خوشا به حال کسی که اهل و عیال ندارد.
371: طول العمر مع الطّاعة من خلع الأنبیاء.
ترجمه :
173 : عمر دراز همراه با طاعت از خلعتهای خداوند به پیامبران است.

«حرف الظّاء»

«حرف ظا»
471: ظلّ الأعوج أعوج.
ترجمه :
174 : سایه هر کجی، کج است.
571: ظلّ السّلطان کظلّ الرّحمن.
ترجمه :
175 : سایه سلطان همانند سایه خدای رحمان است.
671: ظلّ الکریم فسیح.
ترجمه :
176 : سایه شخص کریم بلند و گسترده است.
771: ظلّ عمر الظّالم قصیر.
ترجمه :
177 : سایه عمر ستمگر کوتاه است.
871: ظلامة المظلوم لا تضیع.
ترجمه :
178 : دادخواهی ستمدیده بی پاسخ نمی ماند.
971: ظلم الظّالم یقوده إلی الهلاک.
ترجمه :
179 : ستم ستمگر او را به نابودی می کشاند.
081: ظلم المرء یصرعه.
ترجمه :
180 : ظلم و ستمگری، آدمی را از پا در می آورد.
181: ظلم الملوک أولی من خذلان الرّعیّة.
ترجمه :
181 : ستم پادشاهان بهتر از آن است که رعیّت یار و یاوری نداشته باشد.
281: ظلمة الظّلم تظلم الإیمان.
ترجمه :
182 : تاریکی ستم، ایمان را تیره و تار می کند.
381: ظمأ المال أشدّ من ظمإ الماء.
ترجمه :
183 : عطش مال شدیدتر از عطش آب است.

«حرف العین»

«حرف عین»
481: عاقبة الظّلم وخیمة.
ترجمه :
184 : سرانجام ستم، و خیم و خطرناک است.
581: عدوّ عاقل خیر من صدیق جاهل.
ترجمه :
185 : دشمن دانا به از دوست نادان است.
681: عزّ المؤمن فی القناعة.
ترجمه :
186 : ارجمندی مؤمن در قناعت است.
781: عسر الأمر مقدّمة الیسر.
ترجمه :
187 : سختی و دشواری کار، مقدّمه آسانی و گشایش است.
881: عش قنعا تکن ملکا.
ترجمه :
188 : قانع باش و پادشاهی کن.
981: عقوبة الظّالم سرعة الموت.
ترجمه :
189 : کیفر ستمگر، مرگ زودرس است.
091: عقیب کلّ یوم لیل.
ترجمه :
190 : در پی هر روزی، شبی است.
191: علوّ الهمّة من الإیمان.
ترجمه :
191 : همّت بلند نشانه ایمان است.
291: علی قدر المتّقین.
ترجمه :
192 : پرهیزگاران ارجمندند.
391: علیک بالحفظ دون الجمع للکتب.
ترجمه :
193 : سعی کن دانشها را بیاموزی، نه آن که کتابها را گردآوری.
491: عیب الکلام تطویله.
ترجمه :
194 : عیب سخن، به درازا کشاندن آن است.