نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الضّاد»

«حرف ضاد»
351: ضاق صدر من ضاقت یده.
ترجمه :
153 : انسان تنگدست، افسرده و دلتنگ است.
451: ضاقت الدّنیا علی المتباغضین.
ترجمه :
154 : دنیا بر کینه توزان تنگ می شود.
551: ضرب الحبیب أوجع.
ترجمه :
155 : ضربه دوست دردناکتر است.
651: ضرب اللّسان أشدّ من طعن السّنان.
ترجمه :
156 : زخم زبان بدتر از زخم سرنیزه است.
751: ضلّ سعی من رجا غیر اللّه.
ترجمه :
157 : امید بستن به غیر خدا، بیهوده است.
851: ضلّ من باع الدّین بالدّنیا.
ترجمه :
158 : آن که دین را به دنیا بفروشد، به خطا رفته است.
951: ضلّ من رکن الی الأشرار.
ترجمه :
159 : آن که به بدان تکیه کند، بیراهه رفته است.
061: ضمن اللّه رزق کلّ أحد.
ترجمه :
160 : خداوند روزی هر کسی را ضمانت کرده است.
161: ضمیر الأحرار محلّ الأنوار.
ترجمه :
161 : ضمیر آزادگان جایگاه تابش انوار است.
261: ضیاء القلب من اکل الحلال.
ترجمه :
162 : روشنایی دل از خوردن حلال است.
361: ضیق القلب اشدّ من ضیق الید.
ترجمه :
163 : دلتنگی بدتر از تنگدستی است.

«حرف الطّاء»

«حرف طاء»
461: طاب وقت من وثق باللّه.
ترجمه :
164 : خوشوقت کسی که به خدا اعتماد کرد.
561: طاعة العدوّ هلاک.
ترجمه :
165 : اطاعت دشمن، مایه نابودی است.
661: طاعة اللّه غنیمة.
ترجمه :
166 : طاعت خدا غنیمتی است.
761: طال حزن من طال رجاؤه.
ترجمه :
167 : آن که امیدش به درازا کشید، پیوسته اندوهگین است.
861: طال عمر من قصر تعبه.
ترجمه :
168 : کسی که رنج و اندوهش کم باشد، عمرش دراز شود.
961: طر مع الأشکال.
ترجمه :
169 : با همگان مجالست کن.
071: طلب الأدب خیر من طلب الذّهب.
ترجمه :
170 : جستجوی ادب بهتر از جستجوی طلاست.
171: طوبی لمن رزق العافیة.
ترجمه :
171 : خوشا آن که عافیت روزیش شود.
271: طوبی لمن لا أهل له.
ترجمه :
172 : خوشا به حال کسی که اهل و عیال ندارد.
371: طول العمر مع الطّاعة من خلع الأنبیاء.
ترجمه :
173 : عمر دراز همراه با طاعت از خلعتهای خداوند به پیامبران است.

«حرف الظّاء»

«حرف ظا»
471: ظلّ الأعوج أعوج.
ترجمه :
174 : سایه هر کجی، کج است.
571: ظلّ السّلطان کظلّ الرّحمن.
ترجمه :
175 : سایه سلطان همانند سایه خدای رحمان است.
671: ظلّ الکریم فسیح.
ترجمه :
176 : سایه شخص کریم بلند و گسترده است.
771: ظلّ عمر الظّالم قصیر.
ترجمه :
177 : سایه عمر ستمگر کوتاه است.
871: ظلامة المظلوم لا تضیع.
ترجمه :
178 : دادخواهی ستمدیده بی پاسخ نمی ماند.
971: ظلم الظّالم یقوده إلی الهلاک.
ترجمه :
179 : ستم ستمگر او را به نابودی می کشاند.
081: ظلم المرء یصرعه.
ترجمه :
180 : ظلم و ستمگری، آدمی را از پا در می آورد.
181: ظلم الملوک أولی من خذلان الرّعیّة.
ترجمه :
181 : ستم پادشاهان بهتر از آن است که رعیّت یار و یاوری نداشته باشد.
281: ظلمة الظّلم تظلم الإیمان.
ترجمه :
182 : تاریکی ستم، ایمان را تیره و تار می کند.
381: ظمأ المال أشدّ من ظمإ الماء.
ترجمه :
183 : عطش مال شدیدتر از عطش آب است.