نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الصّاد»

«حرف صاد»
141: صاحب الأخیار تأمن الأشرار.
ترجمه :
141 : با نیکان همنشینی کن تا از بدان در امان مانی.
241: صبرک یورث الظّفر.
ترجمه :
142 : صبر و شکیبایی تو، کامیابی در پی دارد.
341: صحّة البدن فی الصّوم.
ترجمه :
143 : روزه مایه تندرستی است.
441: صدق المرء نجاته.
ترجمه :
144 : راستی سبب نجات آدمی است.
541: صفاء القلب من الإیمان.
ترجمه :
145 : صفای دل از ایمان است.
641: صفو العیش فی القناعة.
ترجمه :
146 : آسایش زندگی در قناعت است.
741: صل الأرحام یکثر حشمک.
ترجمه :
147 : به خویشاوندان خود رسیدگی کن تا دوستداران تو زیاد شوند.
841: صلاة اللّیل بهاء فی النّهار.
ترجمه :
148 : نماز شب مایه تابناکی و شکوه آدمی در روز است.
941: صلاح الإنسان فی حفظ اللّسان.
ترجمه :
149 : سلامتی، در نگهداشتن زبان است.
051: صلاح البدن فی السّکوت.
ترجمه :
150 : سلامت تن، در خاموشی است.
151: صلاح الدّین فی الورع، و فساده فی الطّمع.
ترجمه :
151 : سلامتی دین در پارسایی است، و تباهی آن در آزمندی.
251: صمت الجاهل ستره.
ترجمه :
152 : خاموشی، پوشاننده عیبهای نادان است.

«حرف الضّاد»

«حرف ضاد»
351: ضاق صدر من ضاقت یده.
ترجمه :
153 : انسان تنگدست، افسرده و دلتنگ است.
451: ضاقت الدّنیا علی المتباغضین.
ترجمه :
154 : دنیا بر کینه توزان تنگ می شود.
551: ضرب الحبیب أوجع.
ترجمه :
155 : ضربه دوست دردناکتر است.
651: ضرب اللّسان أشدّ من طعن السّنان.
ترجمه :
156 : زخم زبان بدتر از زخم سرنیزه است.
751: ضلّ سعی من رجا غیر اللّه.
ترجمه :
157 : امید بستن به غیر خدا، بیهوده است.
851: ضلّ من باع الدّین بالدّنیا.
ترجمه :
158 : آن که دین را به دنیا بفروشد، به خطا رفته است.
951: ضلّ من رکن الی الأشرار.
ترجمه :
159 : آن که به بدان تکیه کند، بیراهه رفته است.
061: ضمن اللّه رزق کلّ أحد.
ترجمه :
160 : خداوند روزی هر کسی را ضمانت کرده است.
161: ضمیر الأحرار محلّ الأنوار.
ترجمه :
161 : ضمیر آزادگان جایگاه تابش انوار است.
261: ضیاء القلب من اکل الحلال.
ترجمه :
162 : روشنایی دل از خوردن حلال است.
361: ضیق القلب اشدّ من ضیق الید.
ترجمه :
163 : دلتنگی بدتر از تنگدستی است.

«حرف الطّاء»

«حرف طاء»
461: طاب وقت من وثق باللّه.
ترجمه :
164 : خوشوقت کسی که به خدا اعتماد کرد.
561: طاعة العدوّ هلاک.
ترجمه :
165 : اطاعت دشمن، مایه نابودی است.
661: طاعة اللّه غنیمة.
ترجمه :
166 : طاعت خدا غنیمتی است.
761: طال حزن من طال رجاؤه.
ترجمه :
167 : آن که امیدش به درازا کشید، پیوسته اندوهگین است.
861: طال عمر من قصر تعبه.
ترجمه :
168 : کسی که رنج و اندوهش کم باشد، عمرش دراز شود.
961: طر مع الأشکال.
ترجمه :
169 : با همگان مجالست کن.
071: طلب الأدب خیر من طلب الذّهب.
ترجمه :
170 : جستجوی ادب بهتر از جستجوی طلاست.
171: طوبی لمن رزق العافیة.
ترجمه :
171 : خوشا آن که عافیت روزیش شود.
271: طوبی لمن لا أهل له.
ترجمه :
172 : خوشا به حال کسی که اهل و عیال ندارد.
371: طول العمر مع الطّاعة من خلع الأنبیاء.
ترجمه :
173 : عمر دراز همراه با طاعت از خلعتهای خداوند به پیامبران است.