نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الشّین»

«حرف شین»
031: شحّ الغنیّ عقوبة.
ترجمه :
130 : بخل و تنگ چشمی توانگر، خود، عقوبتی است.
131: شحیح غنیّ أفقر من فقیر سخیّ.
ترجمه :
131 : توانگر خسیس فقیرتر از تهیدست سخاوتمند است.
231: شرّ الامور ابعدها من الشّرع.
ترجمه :
132 : بدترین کارها، آنهایند که با شرع فاصله بیشتری دارند.
331: شرّ الامور اقربها من الشّرّ.
ترجمه :
133 : بدترین کارها، آنهایند که به شرّ و بدی نزدیکترند.
431: شرّ النّاس من یتّقیه النّاس.
ترجمه :
134 : بدترین انسانها کسی است که مردم از او بترسند.
531: شرط الالفة ترک الکلفة.
ترجمه :
135 : شرط الفت، فرو گذاشتن زحمت و تشریفات است.
631: شفاء الجنان قراءة القرآن.
ترجمه :
136 : خواندن قرآن، شفابخش دل و جان است.
731: شمّة من المعرفة خیر من کثیر العمل.
ترجمه :
137 : اندکی معرفت بهتر از عمل بسیار است.
831: شمّر فی طلب الجنّة.
ترجمه :
138 : در طلب بهشت بکوش.
931: شیبک ناعیک.
ترجمه :
139 : سپیدی موی، قاصد مرگ توست.
041: شین العلم الصّلف.
ترجمه :
140 : لاف زدن، چهره علم را زشت و بدنام می کند.

«حرف الصّاد»

«حرف صاد»
141: صاحب الأخیار تأمن الأشرار.
ترجمه :
141 : با نیکان همنشینی کن تا از بدان در امان مانی.
241: صبرک یورث الظّفر.
ترجمه :
142 : صبر و شکیبایی تو، کامیابی در پی دارد.
341: صحّة البدن فی الصّوم.
ترجمه :
143 : روزه مایه تندرستی است.
441: صدق المرء نجاته.
ترجمه :
144 : راستی سبب نجات آدمی است.
541: صفاء القلب من الإیمان.
ترجمه :
145 : صفای دل از ایمان است.
641: صفو العیش فی القناعة.
ترجمه :
146 : آسایش زندگی در قناعت است.
741: صل الأرحام یکثر حشمک.
ترجمه :
147 : به خویشاوندان خود رسیدگی کن تا دوستداران تو زیاد شوند.
841: صلاة اللّیل بهاء فی النّهار.
ترجمه :
148 : نماز شب مایه تابناکی و شکوه آدمی در روز است.
941: صلاح الإنسان فی حفظ اللّسان.
ترجمه :
149 : سلامتی، در نگهداشتن زبان است.
051: صلاح البدن فی السّکوت.
ترجمه :
150 : سلامت تن، در خاموشی است.
151: صلاح الدّین فی الورع، و فساده فی الطّمع.
ترجمه :
151 : سلامتی دین در پارسایی است، و تباهی آن در آزمندی.
251: صمت الجاهل ستره.
ترجمه :
152 : خاموشی، پوشاننده عیبهای نادان است.

«حرف الضّاد»

«حرف ضاد»
351: ضاق صدر من ضاقت یده.
ترجمه :
153 : انسان تنگدست، افسرده و دلتنگ است.
451: ضاقت الدّنیا علی المتباغضین.
ترجمه :
154 : دنیا بر کینه توزان تنگ می شود.
551: ضرب الحبیب أوجع.
ترجمه :
155 : ضربه دوست دردناکتر است.
651: ضرب اللّسان أشدّ من طعن السّنان.
ترجمه :
156 : زخم زبان بدتر از زخم سرنیزه است.
751: ضلّ سعی من رجا غیر اللّه.
ترجمه :
157 : امید بستن به غیر خدا، بیهوده است.
851: ضلّ من باع الدّین بالدّنیا.
ترجمه :
158 : آن که دین را به دنیا بفروشد، به خطا رفته است.
951: ضلّ من رکن الی الأشرار.
ترجمه :
159 : آن که به بدان تکیه کند، بیراهه رفته است.
061: ضمن اللّه رزق کلّ أحد.
ترجمه :
160 : خداوند روزی هر کسی را ضمانت کرده است.
161: ضمیر الأحرار محلّ الأنوار.
ترجمه :
161 : ضمیر آزادگان جایگاه تابش انوار است.
261: ضیاء القلب من اکل الحلال.
ترجمه :
162 : روشنایی دل از خوردن حلال است.
361: ضیق القلب اشدّ من ضیق الید.
ترجمه :
163 : دلتنگی بدتر از تنگدستی است.