نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف السّین»

«حرف سین»
911: سادة الأمّة الفقهاء.
ترجمه :
119 : فقها، سروران این امّتند.
021: سرورک بالدّنیا غرور.
ترجمه :
120 : شاد شدن به دنیا، فریب خوردن است.
121: سکرة الأحیاء سوء الخلق.
ترجمه :
121 : بداخلاقی، رنج و عذاب زندگان است.
221: سکرة الحکومة أسکر من سکر الخمر.
ترجمه :
122 : مستی حکومت از مستی شراب بدتر است.
321: سکوت اللّسان سلامة الإنسان.
ترجمه :
123 : خاموشی موجب سلامتی است.
421: سلاح الضّعفاء الشّکایة.
ترجمه :
124 : سلاح ضعیفان، شکایت است.
521: سلامة الإنسان فی حفظ اللّسان.
ترجمه :
125 : سلامت انسان در نگهداشتن زبان است.
621: سموّ المرء فی التّواضع.
ترجمه :
126 : بلندی مقام انسان در افتادگی است.
721: سوء الخلق وحشة لاخلاص منها.
ترجمه :
127 : بد اخلاقی، تنهایی و انزوایی است که از آن رهایی نیست.
821: سوء الظّنّ من الحزم.
ترجمه :
128 : بدگمانی نشانه دوراندیشی و احتیاط است.
921: سیره المرء تنبی ء عن سریرته.
ترجمه :
129 : رفتار آدمی از درون او خبر می دهد.

«حرف الشّین»

«حرف شین»
031: شحّ الغنیّ عقوبة.
ترجمه :
130 : بخل و تنگ چشمی توانگر، خود، عقوبتی است.
131: شحیح غنیّ أفقر من فقیر سخیّ.
ترجمه :
131 : توانگر خسیس فقیرتر از تهیدست سخاوتمند است.
231: شرّ الامور ابعدها من الشّرع.
ترجمه :
132 : بدترین کارها، آنهایند که با شرع فاصله بیشتری دارند.
331: شرّ الامور اقربها من الشّرّ.
ترجمه :
133 : بدترین کارها، آنهایند که به شرّ و بدی نزدیکترند.
431: شرّ النّاس من یتّقیه النّاس.
ترجمه :
134 : بدترین انسانها کسی است که مردم از او بترسند.
531: شرط الالفة ترک الکلفة.
ترجمه :
135 : شرط الفت، فرو گذاشتن زحمت و تشریفات است.
631: شفاء الجنان قراءة القرآن.
ترجمه :
136 : خواندن قرآن، شفابخش دل و جان است.
731: شمّة من المعرفة خیر من کثیر العمل.
ترجمه :
137 : اندکی معرفت بهتر از عمل بسیار است.
831: شمّر فی طلب الجنّة.
ترجمه :
138 : در طلب بهشت بکوش.
931: شیبک ناعیک.
ترجمه :
139 : سپیدی موی، قاصد مرگ توست.
041: شین العلم الصّلف.
ترجمه :
140 : لاف زدن، چهره علم را زشت و بدنام می کند.

«حرف الصّاد»

«حرف صاد»
141: صاحب الأخیار تأمن الأشرار.
ترجمه :
141 : با نیکان همنشینی کن تا از بدان در امان مانی.
241: صبرک یورث الظّفر.
ترجمه :
142 : صبر و شکیبایی تو، کامیابی در پی دارد.
341: صحّة البدن فی الصّوم.
ترجمه :
143 : روزه مایه تندرستی است.
441: صدق المرء نجاته.
ترجمه :
144 : راستی سبب نجات آدمی است.
541: صفاء القلب من الإیمان.
ترجمه :
145 : صفای دل از ایمان است.
641: صفو العیش فی القناعة.
ترجمه :
146 : آسایش زندگی در قناعت است.
741: صل الأرحام یکثر حشمک.
ترجمه :
147 : به خویشاوندان خود رسیدگی کن تا دوستداران تو زیاد شوند.
841: صلاة اللّیل بهاء فی النّهار.
ترجمه :
148 : نماز شب مایه تابناکی و شکوه آدمی در روز است.
941: صلاح الإنسان فی حفظ اللّسان.
ترجمه :
149 : سلامتی، در نگهداشتن زبان است.
051: صلاح البدن فی السّکوت.
ترجمه :
150 : سلامت تن، در خاموشی است.
151: صلاح الدّین فی الورع، و فساده فی الطّمع.
ترجمه :
151 : سلامتی دین در پارسایی است، و تباهی آن در آزمندی.
251: صمت الجاهل ستره.
ترجمه :
152 : خاموشی، پوشاننده عیبهای نادان است.