نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الذّال»

«حرف ذال»
98: .ذر الطّاغی فی طغیانه
ترجمه :
89 : سرکش را در سرکشی اش رها کن.
09: ذکر الأولیاء ینزل الرّحمة.
ترجمه :
90 : یاد اولیاء، باعث نزول رحمت است.
19: ذکر الشّباب حسرة.
ترجمه :
91 : یاد جوانی حسرت آور است.
29: ذکر الموت جلاء القلوب.
ترجمه :
92 : یاد مرگ، دلها را صفا می دهد.
39: ذلّ المرء فی الطّمع.
ترجمه :
93 : طمع؛ آدمی را خوار می سازد.
49: ذلاقة اللّسان رأس المال.
ترجمه :
94 : زبان آوری، خود، سرمایه است.
59: ذلیل الفقر عزیز عند اللّه.
ترجمه :
95 : خوار شده فقر نزد خدا عزیز است.
69: ذمّ الشّی ء من الاشتغال به.
ترجمه :
96 : نکوهش چیزها از اشتغال به آنهاست.
79: ذنب واحد کثیر، و ألف طاعة قلیل.
ترجمه :
97 : یک گناه بسیار است و هزار طاعت کم.
89: ذواقة السّلاطین محرقة الشّفتین.
ترجمه :
98 : مزه پادشاهان لب سوز است.

«حرف الرّاء»

«حرف راء»
99: راع أباک یراعک ابنک.
ترجمه :
99 : پدرت را پاس بدار تا فرزندت پاس تو را بدارد.
001: راع الحقّ عند غلیان النّفس.
ترجمه :
100 : به هنگام غلیان نفس، حق را رعایت کن.
101: رتبة العلم أعلی الرّتب.
ترجمه :
101 : رتبه علم بالاترین رتبه هاست.
201: رزقک یطلبک فاسترح.
ترجمه :
102 : روزی تو، خود، به سراغت می آید، پس آسوده باش.
301: رسول الموت الولادة.
ترجمه :
103 : زاده شدن، خود، پیک مرگ است.
401: رعونات النّفس تتعبها.
ترجمه :
104 : حماقتهای نفس او را به زحمت می افکند.
501: رفاهیة العیش فی الأمن.
ترجمه :
105 : آسایش زندگی در امنیت است.
601: رفق المرء دلیل عقله.
ترجمه :
106 : نرمش و ملایمت انسان، نشانه خردمندی اوست.
701: روایة الحدیث انتساب إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و آله.
ترجمه :
107 : روایت کردن حدیث انتساب به رسول خدا صلی اللَّه علیه و آله و سلم است.
801: رؤیة الحبیب جلاء العین.
ترجمه :
108 : دیدار دوست، روشنی بخش دیده است.

«حرف الزّای»

«حرف زاء»
901: زحمة الصّالحین رحمة.
ترجمه :
109 : زحمت نیکان، رحمت است.
011: زر المرء علی قدر إکرامه لک.
ترجمه :
110 : مردمان را به اندازه احترامی که به شما می گذارند دیدار کنید.
111: زلّة العاقل کبیرة.
ترجمه :
111 : لغزش خردمند با اهمیت است.
211: زن الرّجال بموازینهم.
ترجمه :
112 : انسانها را با معیارهایشان بسنجید.
311: زهد العالم رحمة، و زهد العامّیّ مضلّة.
ترجمه :
113 : زهد دانشمندان رحمت است، و زهد عوام مایه گمراهی.
411: زوال العلم أهون من موت العلماء.
ترجمه :
114 : مردن دانشمندان از زوال دانش، مصیبت بارتر است.
511: زوایا الدّنیا مشحونة بالرّزایا.
ترجمه :
115 : گوشه و کنار دنیا آکنده از رنجهاست.
611: زیارة الحبیب اطراء المحبّة.
ترجمه :
116 : دیدار دوست، دوستی را تجدید می کند.
711: زیارة الضّعفاء من التّواضع.
ترجمه :
117 : دیدار مستضعفان نشانه فروتنی است.
811: زینة الباطن خیر من زینة الظّاهر.
ترجمه :
118 : زیور باطن بهتر از زیور ظاهر است.