نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الجیم»

«حرف جیم»
74: جالس الفقراء تزدد شکرا.
ترجمه :
47 : با تهیدستان همنشینی کن تا بر سپاس گزاریت (از خداوند) افزوده شود.
84: جد بالکثیر و اقنع بالقلیل.
ترجمه :
48 : بسیار ببخش و به اندک قناعت کن.
94: جد بما تجد.
ترجمه :
49 : ببخش آنچه را به کف می آوری.
05: جلّ من لا یموت.
ترجمه :
50 : بزرگ است آن که نمی میرد.
15: جلیس الخیر غنیمة.
ترجمه :
51 : همنشین خوب غنیمتی است.
25: جلیس السّوء شیطان.
ترجمه :
52 : همنشین بد، شیطان است.
35: جمال المرء فی الحلم.
ترجمه :
53 : زیبایی مرد در بردباری است.
45: جهد المقلّ کثیر.
ترجمه :
54 : بخشش اندک تهیدست بسیار است.
55: جودة الکلام فی الاختصار.
ترجمه :
55 : نیکویی سخنی در اختصار است.
65: جولة الباطل ساعة و جولة الحقّ الی السّاعة.
ترجمه :
56 : جولان باطل ساعتی است و جولان حق تا قیامت برجاست.

«حرف الحاء»

«حرف حاء»
75: حاسب نفسک قبل ان تحاسب.
ترجمه :
57 : به حساب خود برس، پیش از آن که به حسابت برسند.
85: حدّة المرء تهلکه.
ترجمه :
58 : تندخویی، آدمی را به هلاکت می افکند.
95: حرفة المرء کنزه.
ترجمه :
59 : سرمایه آدمی، حرفه اوست.
06: حرقة الأولاد حرقة الأکباد.
ترجمه :
60 : داغ فرزند داغ جگر است.
16: حرم الوفاء علی من لا اصل له.
ترجمه :
61 : ناکسان را وفا نباشد.
26: حسن الخلق غنیمة.
ترجمه :
62 : خوشخویی غنیمتی است.
36: حلم المرء عونه.
ترجمه :
63 : یاور آدمی، بردباری اوست.
46: حلیّ الرّجال الأدب، و حلیّ النّساء الذّهب.
ترجمه :
64 : ادب، زیور مردان، و زر، زیور زنان است.
56: حموضات الطّعام خیر من حموضات الکلام.
ترجمه :
65 : تندی طعام از تلخی کلام بهتر است.
66: حیاء المرء ستره.
ترجمه :
66 : حیای مرد پوشش اوست.

«حرف الخاء»

«حرف خاء»
76: خابت صفقة من باع الدّین بالدّنیا.
ترجمه :
67: کسی که دین را به دنیا فروشد، داد و ستدی زیانبار کرده است.
86: خالف نفسک تسترح.
ترجمه :
68 : با نفس خود مخالفت کن تا آسوده شوی.
96: خف اللّه تأمن غیره.
ترجمه :
69 : از خدا بترس تا از غیر او ایمن شوی.
07: خلوّ القلب خیر من مل ء الکیس.
ترجمه :
70 : تهی بودن دل از حبّ مال بهتر از پر بودن کیسه است از زر و سیم.
17: خلوص الودّ من حسن العهد.
ترجمه :
71 : خلوص در دوستی از خوش عهدی است.
27: خلیل المرء دلیل عقله.
ترجمه :
72 : دوست آدمی نشانه خرد اوست.
37: خوف اللّه یجلو القلب.
ترجمه :
73 : ترس از خدا، دل را جلا می دهد.
47: خیر الأصحاب من یدلّک علی الخیر.
ترجمه :
74 : کسی که تو را به نیکی رهنمون شود، بهترین یار توست.
57: خیر المال ما أنفق فی سبیل اللّه.
ترجمه :
75 : بهترین مال، آن است که در راه خدا انفاق شود.
67: خیر النّساء الولود الودود.
ترجمه :
76 : بهترین زن، آن است که زایا و مهربان باشد.