نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الثّاء»

«حرف ثا»
73: ثبات الملک بالعدل.
ترجمه :
37 : پایداری حکومت به دادگری است.
83: ثبات النّفس بالغذاء، و ثبات الرّوح بالغنی.
ترجمه :
38 : پایندگی جسم به خوراک است و پایندگی روح به توانگری و بی نیازی.
93: ثلاث مهلکات: بخل، و عجب، و هوی.
ترجمه :
39 : سه چیز نابودکننده است: بخل و خودپسندی و هوسرانی.
04: ثلث الإیمان حیاء ، و ثلثه عقل، و ثلثه جود.
ترجمه :
40 : یک سوم ایمان شرم است و یک سومش خرد و یک سوم دیگر آن بخشندگی.
14: ثلمة الحرص لا یسدّها الّا التّراب.
ترجمه :
41 : رخنه آز را جز خاک گور نبندد.
24: ثلمة الدّین موت العلماء.
ترجمه :
42 : مرگ عالمان شکافی است در دین.
34: ثنّ احسانک بالاعتذار.
ترجمه :
43 : احسانت را با پوزش خواهی دو چندان کن.
44: ثناء الرّجل علی معطیه مستزید.
ترجمه :
44 : سپاس آدمی از کسی که به او عطایی می کند، سبب افزایش عطا است.
54: ثواب الآخرة خیر من نعیم الدّنیا.
ترجمه :
45 : پاداش آخرت بهتر از ناز و نعمت دنیاست.
64: ثوب السّلامة لا یبلی.
ترجمه :
46 : جامه سلامت فرسوده نمی شود.

«حرف الجیم»

«حرف جیم»
74: جالس الفقراء تزدد شکرا.
ترجمه :
47 : با تهیدستان همنشینی کن تا بر سپاس گزاریت (از خداوند) افزوده شود.
84: جد بالکثیر و اقنع بالقلیل.
ترجمه :
48 : بسیار ببخش و به اندک قناعت کن.
94: جد بما تجد.
ترجمه :
49 : ببخش آنچه را به کف می آوری.
05: جلّ من لا یموت.
ترجمه :
50 : بزرگ است آن که نمی میرد.
15: جلیس الخیر غنیمة.
ترجمه :
51 : همنشین خوب غنیمتی است.
25: جلیس السّوء شیطان.
ترجمه :
52 : همنشین بد، شیطان است.
35: جمال المرء فی الحلم.
ترجمه :
53 : زیبایی مرد در بردباری است.
45: جهد المقلّ کثیر.
ترجمه :
54 : بخشش اندک تهیدست بسیار است.
55: جودة الکلام فی الاختصار.
ترجمه :
55 : نیکویی سخنی در اختصار است.
65: جولة الباطل ساعة و جولة الحقّ الی السّاعة.
ترجمه :
56 : جولان باطل ساعتی است و جولان حق تا قیامت برجاست.

«حرف الحاء»

«حرف حاء»
75: حاسب نفسک قبل ان تحاسب.
ترجمه :
57 : به حساب خود برس، پیش از آن که به حسابت برسند.
85: حدّة المرء تهلکه.
ترجمه :
58 : تندخویی، آدمی را به هلاکت می افکند.
95: حرفة المرء کنزه.
ترجمه :
59 : سرمایه آدمی، حرفه اوست.
06: حرقة الأولاد حرقة الأکباد.
ترجمه :
60 : داغ فرزند داغ جگر است.
16: حرم الوفاء علی من لا اصل له.
ترجمه :
61 : ناکسان را وفا نباشد.
26: حسن الخلق غنیمة.
ترجمه :
62 : خوشخویی غنیمتی است.
36: حلم المرء عونه.
ترجمه :
63 : یاور آدمی، بردباری اوست.
46: حلیّ الرّجال الأدب، و حلیّ النّساء الذّهب.
ترجمه :
64 : ادب، زیور مردان، و زر، زیور زنان است.
56: حموضات الطّعام خیر من حموضات الکلام.
ترجمه :
65 : تندی طعام از تلخی کلام بهتر است.
66: حیاء المرء ستره.
ترجمه :
66 : حیای مرد پوشش اوست.