نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف التّاء»

«حرف تاء»
62: تأخیر الإساءة من الإقبال.
ترجمه :
26 : تأخیر در بدی کردن از اقبال است.
72: تأکید المودّة فی الحرمة.
ترجمه :
27 : تحکیم مودّت در حفظ حرمت است.
82: تدارک من العمر ما فاتک فی أوّله.
ترجمه :
28 : عمری را که در ابتدای آن از دست داده ای، جبران کن.
92: تزاحم الأیدی علی الطّعام برکة.
ترجمه :
29 : کثرت دستها بر سر سفره، مایه برکت است.
03: تظرّف بترک الذّنوب.
ترجمه :
30 : زیرکی خود را با ترک گناهان نشان بده.
13: تغافل عن المکروه توقّر.
ترجمه :
31 : از ناپسند چشم پوشی کن تا با وقار و محترم شوی.
23: تفأّل بالخیر تنله.
ترجمه :
32 : فال نیک بزن تا به آن برسی.
33: تقدیم الحسنة من الاستقبال.
ترجمه :
33 : تعجیل در کار نیک نشانه استقبال (از آن) است.
43: تکاسل المرء فی الصّلاة من ضعف الإیمان.
ترجمه :
34 : تنبلی و سستی انسان در نماز از ضعف ایمان است.
53: تواضع المرء یکرمه.
ترجمه :
35 : فروتنی آدمی او را ارجمند می سازد.
63: توکّل علی اللّه یکفک.
ترجمه :
36 : به خدا توکّل کن تا تو را بسنده کند.

«حرف الثّاء»

«حرف ثا»
73: ثبات الملک بالعدل.
ترجمه :
37 : پایداری حکومت به دادگری است.
83: ثبات النّفس بالغذاء، و ثبات الرّوح بالغنی.
ترجمه :
38 : پایندگی جسم به خوراک است و پایندگی روح به توانگری و بی نیازی.
93: ثلاث مهلکات: بخل، و عجب، و هوی.
ترجمه :
39 : سه چیز نابودکننده است: بخل و خودپسندی و هوسرانی.
04: ثلث الإیمان حیاء ، و ثلثه عقل، و ثلثه جود.
ترجمه :
40 : یک سوم ایمان شرم است و یک سومش خرد و یک سوم دیگر آن بخشندگی.
14: ثلمة الحرص لا یسدّها الّا التّراب.
ترجمه :
41 : رخنه آز را جز خاک گور نبندد.
24: ثلمة الدّین موت العلماء.
ترجمه :
42 : مرگ عالمان شکافی است در دین.
34: ثنّ احسانک بالاعتذار.
ترجمه :
43 : احسانت را با پوزش خواهی دو چندان کن.
44: ثناء الرّجل علی معطیه مستزید.
ترجمه :
44 : سپاس آدمی از کسی که به او عطایی می کند، سبب افزایش عطا است.
54: ثواب الآخرة خیر من نعیم الدّنیا.
ترجمه :
45 : پاداش آخرت بهتر از ناز و نعمت دنیاست.
64: ثوب السّلامة لا یبلی.
ترجمه :
46 : جامه سلامت فرسوده نمی شود.

«حرف الجیم»

«حرف جیم»
74: جالس الفقراء تزدد شکرا.
ترجمه :
47 : با تهیدستان همنشینی کن تا بر سپاس گزاریت (از خداوند) افزوده شود.
84: جد بالکثیر و اقنع بالقلیل.
ترجمه :
48 : بسیار ببخش و به اندک قناعت کن.
94: جد بما تجد.
ترجمه :
49 : ببخش آنچه را به کف می آوری.
05: جلّ من لا یموت.
ترجمه :
50 : بزرگ است آن که نمی میرد.
15: جلیس الخیر غنیمة.
ترجمه :
51 : همنشین خوب غنیمتی است.
25: جلیس السّوء شیطان.
ترجمه :
52 : همنشین بد، شیطان است.
35: جمال المرء فی الحلم.
ترجمه :
53 : زیبایی مرد در بردباری است.
45: جهد المقلّ کثیر.
ترجمه :
54 : بخشش اندک تهیدست بسیار است.
55: جودة الکلام فی الاختصار.
ترجمه :
55 : نیکویی سخنی در اختصار است.
65: جولة الباطل ساعة و جولة الحقّ الی السّاعة.
ترجمه :
56 : جولان باطل ساعتی است و جولان حق تا قیامت برجاست.