نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

«حرف الباء»

«حرف باء»
31: بالبرّ یستعبد الحرّ.
ترجمه :
13 : آزاد، با نیکی کردن بنده می شود.
41: برّ الوالدین سلف.
ترجمه :
14 : نیکی به پدر و مادر حسنه ای است که برای آخرتت پیش می فرستی.
51: برّک لا تبطل بالمنّ.
ترجمه :
15 : نیکی و احسان خود را با منّت نهادن، بر باد مده.
61: برکة العمر فی حسن العمل.
ترجمه :
16 : کار نیک برکت عمر است.
71: برکة المال فی أداء الزّکاة.
ترجمه :
17 : برکت دارایی در پرداخت زکات است.
81: بشاشة الوجه عطیّة ثانیة.
ترجمه :
18 : خوشرویی دومین دهش است.
91: بشّر نفسک بالظّفر بعد الصّبر.
ترجمه :
19 : خویشتن را نوید ده که در پی صبر نوبت ظفر آید.
02: بطن المرء عدوّه.
ترجمه :
20 : شکم آدمی دشمن اوست.
12: بع الدّنیا بالآخرة تربح.
ترجمه :
21 : دنیا را به آخرت بفروش تا سود بری.
22: بقیّة العمر لا قیمة لها.
ترجمه :
22 : باقی مانده عمر بسیار گرانبهاست.
32: بکاء المرء من خشیة اللّه قرّة عینه.
ترجمه :
23 : گریستن آدمی از ترس خدا، مایه روشنی دیده اوست.
42: بکرة السّبت و الخمیس برکة.
ترجمه :
24 : بامدادان شنبه و پنج شنبه مایه برکت است.
52: بلاء الإنسان من اللّسان.
ترجمه :
25 : گرفتاری انسان از زبان است.

«حرف التّاء»

«حرف تاء»
62: تأخیر الإساءة من الإقبال.
ترجمه :
26 : تأخیر در بدی کردن از اقبال است.
72: تأکید المودّة فی الحرمة.
ترجمه :
27 : تحکیم مودّت در حفظ حرمت است.
82: تدارک من العمر ما فاتک فی أوّله.
ترجمه :
28 : عمری را که در ابتدای آن از دست داده ای، جبران کن.
92: تزاحم الأیدی علی الطّعام برکة.
ترجمه :
29 : کثرت دستها بر سر سفره، مایه برکت است.
03: تظرّف بترک الذّنوب.
ترجمه :
30 : زیرکی خود را با ترک گناهان نشان بده.
13: تغافل عن المکروه توقّر.
ترجمه :
31 : از ناپسند چشم پوشی کن تا با وقار و محترم شوی.
23: تفأّل بالخیر تنله.
ترجمه :
32 : فال نیک بزن تا به آن برسی.
33: تقدیم الحسنة من الاستقبال.
ترجمه :
33 : تعجیل در کار نیک نشانه استقبال (از آن) است.
43: تکاسل المرء فی الصّلاة من ضعف الإیمان.
ترجمه :
34 : تنبلی و سستی انسان در نماز از ضعف ایمان است.
53: تواضع المرء یکرمه.
ترجمه :
35 : فروتنی آدمی او را ارجمند می سازد.
63: توکّل علی اللّه یکفک.
ترجمه :
36 : به خدا توکّل کن تا تو را بسنده کند.

«حرف الثّاء»

«حرف ثا»
73: ثبات الملک بالعدل.
ترجمه :
37 : پایداری حکومت به دادگری است.
83: ثبات النّفس بالغذاء، و ثبات الرّوح بالغنی.
ترجمه :
38 : پایندگی جسم به خوراک است و پایندگی روح به توانگری و بی نیازی.
93: ثلاث مهلکات: بخل، و عجب، و هوی.
ترجمه :
39 : سه چیز نابودکننده است: بخل و خودپسندی و هوسرانی.
04: ثلث الإیمان حیاء ، و ثلثه عقل، و ثلثه جود.
ترجمه :
40 : یک سوم ایمان شرم است و یک سومش خرد و یک سوم دیگر آن بخشندگی.
14: ثلمة الحرص لا یسدّها الّا التّراب.
ترجمه :
41 : رخنه آز را جز خاک گور نبندد.
24: ثلمة الدّین موت العلماء.
ترجمه :
42 : مرگ عالمان شکافی است در دین.
34: ثنّ احسانک بالاعتذار.
ترجمه :
43 : احسانت را با پوزش خواهی دو چندان کن.
44: ثناء الرّجل علی معطیه مستزید.
ترجمه :
44 : سپاس آدمی از کسی که به او عطایی می کند، سبب افزایش عطا است.
54: ثواب الآخرة خیر من نعیم الدّنیا.
ترجمه :
45 : پاداش آخرت بهتر از ناز و نعمت دنیاست.
64: ثوب السّلامة لا یبلی.
ترجمه :
46 : جامه سلامت فرسوده نمی شود.