نثر الآللی«سخنان درربار امام علی علیه السلام»

ابو علی فضل بن حسن بن فضل طبرسی محقق:محمد حسن زبری قاینی‏

مقدمه مؤلف

به نام خداوند مهرگستر مهربان سپاس و ستایش خدایی را که خداوندگار جهانیان است، و درود بر بهترین فرستادگان او محمّد صلی اللَّه علیه و آله و سلم و بر خاندان پاک او باد.
امّا بعد، کتاب نثر الآللئ، مجموعه ای است از سخنان امیر مؤمنان، پیشوای پرهیزگاران، سرور مسلمانان، جانشین فرستاده پروردگار جهانیان، شیر شرزه خدا، علی بن ابی طالب علیه السّلام که به ترتیب حروف الفبا گردآوری شده است.

«حرف الألف»

حرف الف
1: أحسن إلی المسی ء تسده.
ترجمه :
1 : به آن که به تو بد کرده نیکی کن تا بر او سروری یابی.
2: إخفاء الشّدائد من المروءة.
ترجمه :
2 : پوشیده داشتن سختیها از جوانمردی است.
3: إخوان هذا الزّمان جواسیس العیوب.
ترجمه :
3 : دوستان این زمانه در جستجوی عیبهایند.
4: أخوک من واساک فی الشّدّة.
ترجمه :
4 : برادر (و دوست) تو کسی است که در سختیها دستگیریت کند.
5: أخوک من واساک فی النّشب لا من واساک فی النّسب.
ترجمه :
5 : برادر تو کسی است که با دارایی اش یاریت کند نه آن که در نسب همراهیت کند.
6: أداء الدّین من الدّین.
ترجمه :
6 : ادای دین نشانه دین داری است.
7: أدب المرء خیر من ذهبه.
ترجمه :
7 : ادب مرد بهتر از زر اوست.
8: أدّب عیالک تنفعهم.
ترجمه :
8 : سود رساندن به خانواده، تربیت آنان است.
9: إستراحة النّفس فی الیأس.
ترجمه :
9 : آسایش روان در چشم نداشتن از دیگران است.
01: إظهار الغنی من الشّکر.
ترجمه :
10 : اظهار توانگری از سپاس گزاری است.
11: أفضل الزّهد اخفاؤه.
ترجمه :
11 : بهترین زهد پوشاندن زهد است.
21: إیمان المرء یعرف بأیمانه.
ترجمه :
12 : ایمان آدمی به سوگندهای او شناخته می شود.

«حرف الباء»

«حرف باء»
31: بالبرّ یستعبد الحرّ.
ترجمه :
13 : آزاد، با نیکی کردن بنده می شود.
41: برّ الوالدین سلف.
ترجمه :
14 : نیکی به پدر و مادر حسنه ای است که برای آخرتت پیش می فرستی.
51: برّک لا تبطل بالمنّ.
ترجمه :
15 : نیکی و احسان خود را با منّت نهادن، بر باد مده.
61: برکة العمر فی حسن العمل.
ترجمه :
16 : کار نیک برکت عمر است.
71: برکة المال فی أداء الزّکاة.
ترجمه :
17 : برکت دارایی در پرداخت زکات است.
81: بشاشة الوجه عطیّة ثانیة.
ترجمه :
18 : خوشرویی دومین دهش است.
91: بشّر نفسک بالظّفر بعد الصّبر.
ترجمه :
19 : خویشتن را نوید ده که در پی صبر نوبت ظفر آید.
02: بطن المرء عدوّه.
ترجمه :
20 : شکم آدمی دشمن اوست.
12: بع الدّنیا بالآخرة تربح.
ترجمه :
21 : دنیا را به آخرت بفروش تا سود بری.
22: بقیّة العمر لا قیمة لها.
ترجمه :
22 : باقی مانده عمر بسیار گرانبهاست.
32: بکاء المرء من خشیة اللّه قرّة عینه.
ترجمه :
23 : گریستن آدمی از ترس خدا، مایه روشنی دیده اوست.
42: بکرة السّبت و الخمیس برکة.
ترجمه :
24 : بامدادان شنبه و پنج شنبه مایه برکت است.
52: بلاء الإنسان من اللّسان.
ترجمه :
25 : گرفتاری انسان از زبان است.