فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اخراج برقی از قم

وی که بزرگ شهر قم بود ابو عبد الله، احمد بن محمد بن خالد برقی را، که یکی از روات بزرگ شیعه است به دلیل نقل روایت از برخی افراد ضعیف و یا نقل روایات مرسله، از شهر قم اخراج کرد. ولی پس از چندی از این عمل خود پشیمان شده و از او معذرت خواهی کرده و او را به شهر باز گرداند.
اشعری برای جبران اشتباه خود بعد از وفات برقی، در تشییع جنازه او با سر و پای برهنه شرکت کرد.