فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

احمد بن محمد بن عیسی از برجسته ترین شخصیت های علمی دوران خود بود. او رییس و بزرگ شهر قم بود و از احترام خاصی در نزد مردم قم برخوردار بود.
ابو جعفر نزد علما و فقهای شیعه نیز از مقام و منزلت خاصی برخوردار بود و از راویان بزرگ شیعه به شمار می آید. او به خدمت امام رضا و امام جواد و امام هادی علیهم السلام نیز رسیده بود و روایات فراوانی از ائمه نقل کرده است.
نام او در سند 2290 روایت آمده است. شیخ طوسی و نجاشی و ابن داود و علامه حلی درباره او می گویند: «او بزرگ اهل قم و چهره سرشناس و فقیه و دانشمند آنان و رئیس شهر قم بود و به نمایندگی از مردم شهر در برابر سلطان و یا حکومتهای دوران قرار می گرفت.»

اساتید

ابو جعفر اشعری علاوه بر امام جواد و امام هادی علیهماالسلام از بسیاری از روات بزرگ شیعه نیز روایت نقل می کند مانند: پدرش محمد بن عیسی اشعری، حسین بن سعید، نضر بن سوید، علی بن نعمان، صفوان بن یحیی، محمد بن ابی عمیر، محمد بن اسماعیل، عثمان بن عیسی، حماد بن عثمان و قاسم بن محمد.

شاگردان

چهره های بزرگی از روات شیعه از او روایت نقل می کنند. از جمله: محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، علی ابن ابراهیم، داود بن کورة، احمد بن ادریس، محمد بن حسن بن ولید، محمد بن علی بن محبوب و سهل بن زیاد.