فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سفر به شیراز

نعمانی که برای شنیدن احادیث از یک راوی معتبر به شهرهای مختلفی سفر می کرد در سال 313 هجری به شیراز رفت تا از عالم بزرگوار، ابو القاسم موسی بن محمد اشعری نوه سعد بن عبد الله قمی بدون واسطه روایت بشنود و راوی روایات او باشد.

سفر به بغداد

در سال 327 هجری به بغداد سفر کرد تا از ستارگان درخشان روات شیعه در آن شهر نیز بهره مند گردد.
در بغداد از بزرگانی مانند: احمد بن محمد بن سعید بن عقده کوفی و محمد بن همام بن سهیل روایت شنید.

سفر به شام

وی در سال 333 به اردن سفر کرد تا از محمد بن عبد الله بن معمر طبرانی و ابو الحارث عبد الله بن عبد الملک بن سهل طبرانی روایت بشنود.
پس از آن به سوی شهر دمشق رفت و در آنجا از محمد بن عثمان بن علاّن دهنی بغدادی روایت شنید.