فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

مقام علمی

وی علاوه بر این که نویسنده ای خوش نظر و دارای قدرت استنباط بوده، از اطلاعات وسیعی درباره رجال و احادیث برخوردار بوده است.
او از شاگردان بزرگ ثقة الاسلام کلینی به شمار می آید و بیشتر معلومات خود را از ایشان فرا گرفته است.
همچنین کاتب و نویسنده او نیز به شمار می آمد و به همین خاطر از شهرت، احترام و اعتبار خاصی در نزد علماء و فقهای شیعه بهره مند شده است.

سفر به شیراز

نعمانی که برای شنیدن احادیث از یک راوی معتبر به شهرهای مختلفی سفر می کرد در سال 313 هجری به شیراز رفت تا از عالم بزرگوار، ابو القاسم موسی بن محمد اشعری نوه سعد بن عبد الله قمی بدون واسطه روایت بشنود و راوی روایات او باشد.

سفر به بغداد

در سال 327 هجری به بغداد سفر کرد تا از ستارگان درخشان روات شیعه در آن شهر نیز بهره مند گردد.
در بغداد از بزرگانی مانند: احمد بن محمد بن سعید بن عقده کوفی و محمد بن همام بن سهیل روایت شنید.