فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

ابو اسحاق در سال 283 هجری در اصفهان بدرود حیات گفت.

محمد بن ابراهیم نعمانی

ولادت

ابو عبد الله، محمد بن ابراهیم بن جعفر کاتب نعمانی مشهور به ابن زینب از راویان بزرگ شیعه در اوایل قرن چهارم هجری به شمار می آید.