فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

ابراهیم نزدیک به پنجاه کتاب تألیف نموده که متأسفانه دستبردهای روزگار و پیش آمدهای ناگوار همه آنها را - مانند بسیاری از آثار نفیس گذشتگان - از میان برده و بنابر اطلاعاتی که از تتبع فهارس کتب موجود بر می آید فقط کتاب «الغارات» از خطر نابودی جان به در برده و اکنون به فضل خدا در دسترس مشتاقان قرار گرفته است و بدین وسیله نام مؤلف را زنده و روح وی را شاد می گرداند.
اما دیگر تألیفات وی مانند: المغازی، السقیفه، الردّة، مقتل عثمان، الشوری، بیعة امیر المؤمنین، قیام حسن بن علی علیه السلام، مقتل الحسین علیه السلام و... تنها نامشان به دست ما رسیده است.

وفات

ابو اسحاق در سال 283 هجری در اصفهان بدرود حیات گفت.

محمد بن ابراهیم نعمانی