فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

دعوت به قم

گروهی از علمای بزرگ قم از جمله احمد بن ابی عبد الله برقی، از اعاظم علمای شیعه و مؤلف کتاب شریف «المحاسن» به خدمت وی آمده، از او درخواست نمودند به قم منتقل شود اما وی نپذیرفت و تا آخر عمر در اصفهان بسر برد و به نشر مذهب جعفری در آن دیار پرداخت.
گروهی از راویان بزرگ اصفهان از جمله حسن زعفرانی و احمد بن علویه اصفهانی و غیر ایشان از محضرش استفاده نمودند و از این روی او را «ابراهیم بن سعید اصفهانی» نیز می نامند.

اساتید

ثقفی در شهر کوفه نزد علما و بزرگان و روات بزرگ شیعه به فراگیری علم پرداخت. شخصیت هایی مانند: ابو نعیم فضل بن دکین، اسماعیل بن ابان، یونس بن عبید، ابو الحسن مدائنی، ابن ابی سیف و ابراهیم بن عیون از اساتید او محسوب می گردند.

شاگردان

شخصیت های فراوانی نیز در محضر او به کسب علم پرداختند مانند: عباس بن سرمی، محمد بن زید رطاب، احمد بن علویه اصفهانی معروف به ابو الاسود، عبد الرحمن بن ابراهیم مستملی، ابراهیم بن هاشم، محمد بن حسن صفار، سعد بن عبد الله، احمد بن ابی عبد الله برقی و بسیاری دیگر از چهره های درخشان و روات بزرگ شیعه.