فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

شخصیت های فراوانی از محضر او بهره برده اند مانند: ابراهیم بن هاشم، احمد بن ابی عبد الله برقی، احمد بن محمد بن عیسی، حسن بن محبوب، سعد بن عبد الله، سهل بن زیاد و علی بن مهزیار اهوازی.

تألیفات

او دارای بیش از 30 تألیف است که همه آنها را با مشارکت برادرش نوشته است.
از جمله تالیفات او می توان:
1 - الرد علی الغلاة
2 - المناقب
3 - المثالب
4 - الزهد
5 - المؤمن
6 - کتاب الوضوء
7 - کتاب الصلاة
8 - کتاب الزکاة
9 - کتاب الصوم
10 - کتاب الحج
11 - کتاب النکاح
12 - کتاب الطلاق
13 - کتاب العتق
14 - کتاب الإیمان
15 - کتاب التجارات
16 - کتاب الخمس
17 - کتاب الشهادات
18 - کتاب الصید
19 - کتاب المکاسب
20 - کتاب الأشربة
21 - کتاب الزیارات
22 - کتاب التقیة را نام برد.

عبد الله و حسین ابنا بسطام