فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

احمد بن محمد بن خالد برقی تألیفات فراوانی دارد از جمله:
1 - المحاسن، که شامل یکصد باب از ابواب فقه و حکمت و آداب و علل شرعیه و توحید و سایر مراتب اصول و فروع دین می باشد که فقط بخشی از آن به دست ما رسیده است. این کتاب یک مجموعه بزرگ فقهی به شمار می رود.
2 - العویص
3 - التبصرة
4 - الرجال
5 - البلدان
6 - اختلاف الحدیث

وفات

احمد بن محمد برقی پس گذراندن عمری پر برکت در سال 274 یا 280 هجری چشم از جهان فرو بست و به سوی معبود و معشوق خویش پر کشید.

ابو غالب زراری