فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اخراج از قم

احمد بن محمد بن عیسی اشعری، رئیس شهر قم و از راویان بزرگ شیعه، احمد بن محمد بن خالد برقی را از شهر قم بیرون کرد، زیرا او در بین روایات خود روایات مرسله و روایاتی که راویان آن ضعیف بوده اند را نقل می کرده است.
اما او پس از مدتی پشیمان شده و برقی را به شهر بازگردانده و از او معذرت خواهی کرد. بعد از وفات او نیز در تشییع جنازه اش با سر و پای برهنه شرکت کرد تا اهانتی را که به او کرده جبران نماید.

اساتید

احمد به غیر از پدر خود، در محضر برخی از روات و علمای بزرگ شیعه به کسب علم و فراگیری دانش پرداخته است مانند:
1 - معاویة بن وهب
2 - حماد بن عیسی
3 - محمد بن ابی عمیر
4 - هارون بن جهم
5 - محمد بن سنان
6 - یونس بن عبد الرحمان
7 - حسن بن محبوب
8 - علی بن حکم
9 - حسین بن سعید اهوازی
و بسیاری از روات و یاران ائمه علیهم السلام.

شاگردان

شخصیت های بزرگی در محضر درس وی به کسب علم پرداخته اند که هر کدام ستاره ای درخشان در آسمان علم و فقاهت می باشند، بزرگانی مانند:
1 - ابراهیم بن هاشم
2 - علی بن ابراهیم بن هاشم
3 - محمد بن حسن صفار
4 - محمد بن یحیی عطار
5 - سعد بن عبد الله
6 - محمد بن علی بن محبوب
7 - محمد بن حسن بن ولید
8 - محمد بن احمد بن یحیی
9 - عبد الله بن جعفر حمیری
10 - سهل بن زیاد
و بسیاری دیگر از روات معتبر شیعه.