فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

وی از شخصیت های برجسته راویان شیعه در قرن سوم هجری به شمار می آید و بسیاری از احادیث شیخ صدوق و شیخ کلینی به ایشان برمی گردد.
همانگونه که محدث نوری می فرماید: «شیخ طوسی و نجاشی احمد را توثیق کرده اند و او را مورد اطمینان دانسته اند». او از ارزشمندترین راویان شیعه به شمار می آید و بسیاری از علما و فقهای بزرگ شیعه که مجموعه های روایتی نگاشته اند از او روایت نقل کرده اند.
برخی از بزرگان عناوین کتاب های خود را نیز از او گرفته اند مانند: ثواب الأعمال و عقاب الأعمال، علل الشرایع، قرائن و خصال.

اخراج از قم

احمد بن محمد بن عیسی اشعری، رئیس شهر قم و از راویان بزرگ شیعه، احمد بن محمد بن خالد برقی را از شهر قم بیرون کرد، زیرا او در بین روایات خود روایات مرسله و روایاتی که راویان آن ضعیف بوده اند را نقل می کرده است.
اما او پس از مدتی پشیمان شده و برقی را به شهر بازگردانده و از او معذرت خواهی کرد. بعد از وفات او نیز در تشییع جنازه اش با سر و پای برهنه شرکت کرد تا اهانتی را که به او کرده جبران نماید.

اساتید

احمد به غیر از پدر خود، در محضر برخی از روات و علمای بزرگ شیعه به کسب علم و فراگیری دانش پرداخته است مانند:
1 - معاویة بن وهب
2 - حماد بن عیسی
3 - محمد بن ابی عمیر
4 - هارون بن جهم
5 - محمد بن سنان
6 - یونس بن عبد الرحمان
7 - حسن بن محبوب
8 - علی بن حکم
9 - حسین بن سعید اهوازی
و بسیاری از روات و یاران ائمه علیهم السلام.