فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

وفات

احمد بن حسین بن عبید الله، چنان که از سخنان نجاشی استفاده می شود قبل از نجاشی از دنیا رفته است.
وفات نجاشی در سال 450 هجری است. بنا بر این ابن غضائری قبل از این تاریخ رحلت کرده است.
چنان که شیخ طوسی در فهرست گفته وفات او قبل از 40 سالگی و در سنین جوانی بوده است و شاید همین مطلب علت از بین رفتن کتب ابن غضائری بوده، چرا که داغ فراق او بر بستگان گران و سنگین بوده، و ورثه او اقدام به محو و نابودی آثار و بقایای او کرده اند تا با دیدن آنها حزن و اندوه شان تازه نگردد.

احمد بن ابی عبد اللّه برقی

ولادت

شیخ ابو جعفر، احمد بن محمد بن خالد بن عبد الرحمن بن محمد بن علی برقی، از راویان حدیث و از فقهای بزرگ شیعه و از یاران ائمه علیهم السلام به شمار می آید.
احمد در روستای «برق رود» از توابع شهر قم به دنیا آمد.
او اصالتاً از کوفه است. جد بزرگ او محمد بن علی از یاران زید بن علی بن الحسین علیهماالسلام بود که در برابر حکومت ظلم و ستم بنی امیه قیام کرده و در زندان یوسف بن عمر به شهادت رسید.
خالد، پدر بزرگ احمد در حالی که کودکی خردسال بود همراه پدرش عبد الرحمن بن محمد از کوفه آواره شدند و به شهر قم پناه آوردند.
شهر قم در آن زمان پناهگاه شیعیان محمد و آل محمد صلوات اللّه علیهم بود و بسیاری از روات بزرگ شیعه در این شهر زندگی می کردند.