فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شخصیت

ابن غضائری را در ردیف بزرگانی چون شیخ طوسی و نجاشی شمردن دور از واقعیت نیست و چه بسا کسانی حرف او را مقدم دانسته اند و مشهور است که «موثق» کسی است که غضائری او را قبول داشته باشد و «عادل» کسی است که ابن غضائری او را به عدالت بشناسد.
گرچه پدر احمد بن حسین در کثرت تألیفات و تبحر علوم مختلف معروف است، اما جلالت و مقام پسر را هیچکس کمتر از پدر ندانسته است.
شاید نجاشی و شیخ طوسی پس از دیدن کتابهای ابن غضائری در اصول و مصنّفات تصمیم به نوشتن کتابهایی در فهرست علما و کتب شیعه گرفته اند ؛ چرا که کتب ابن غضائری پس از وفاتش از بین رفته و هیچ نسخه ای از آنها به دست ما نرسیده است.

اساتید

با آنکه به اعتراف بزرگان، ابن غضائری شخصیتی ممتاز داشته و همه به فضل و تقوا و علم او اعتراف دارند، اما اطلاع چندانی از قسمتهای مختلف زندگی او در اختیار نداریم.
از جمله اساتید ابن غضائری تنها نام دو نفر یافت شده:
1 - حسین بن عبید الله غضائری، پدر فقیه و محدث او
2 - احمد بن عبد الواحد بن احمد بزاز، معروف به ابن عبدون و ابن حاشر که از شیوخ روایت نجاشی نیز می باشد. او در سال 423 هجری وفات یافته است.

شاگردان

از شاگردان ابن غضائری نیز فقط چند نام در تاریخ ثبت شده که عبارتند از:
1 - شیخ الطائفة، ابو جعفر، محمد بن حسن طوسی، متوفای 460 هجری، که مقام و عظمت و فضل او بر هیچکس پوشیده نیست. او نویسنده 2 کتاب از کتب اربعه است و علاوه بر آن دهها عنوان تألیف در موضوعات مختلف دارد.
2 - شیخ ابو العباس، احمد بن علی نجاشی، صاحب کتاب رجال معروف، که مهمترین کتاب رجال و اصلی ترین کتاب موجود برای مراجعه محققین قلمداد می شود.
پیرامون نجاشی تذکر این نکته لازم است که نجاشی از شاگردان ابن غضائری بوده و همراه علی بن محمد بن شیران بر او قراءت می کردند. در عین حال ابن غضائری همراه نجاشی نزد پدرش، حسین بن عبید الله شاگردی می کرده اند و بر او قراءاتی داشته اند. بدین سان نجاشی در برهه ای از زمان هم شاگردی ابن غضائری بوده و در برهه ای دیگر از شاگردان او.