فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تألیفات

وی غیر از کتاب جعفریات بنابر نقل نجاشی کتاب دیگری نیز در احکام حج دارد که به دست ما نرسیده است.

قطب الدین راوندی

ولادت

شیخ قطب الدین، ابو الحسن یا ابو الحسین، سعید بن عبد الله بن حسین بن هبة الله بن حسن راوندی کاشانی، عالم بزرگ، محدث، مفسر، متکلم، فقیه، فیلسوف و تاریخ دان بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است.
بسیاری اوقات نیز او را به جدش نسبت داده و می گویند سعید بن هبة الله راوندی.
او در راوند کاشان به دنیا آمد. پدر و پدر بزرگ قطب راوندی از علمای بزرگ زمان خود بودند.