فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

شخصیت های فراوانی از او بهره برده اند از جمله: ابو محمد سهل بن احمد بن عبد الله بن سهل دیباجی، ابو الفضل شیبانی، ابو الحسن علی بن جعفر بن حماد، عبد الله بن مفضل بن محمد بن هلال، ابراهیم بن محمد بن محمد بن عبد الله قرشی، ابو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عثمان معروف به ابن السقاء، ابو الحسن محمد بن داود بن سلیمان کاتب و...

تألیفات

وی غیر از کتاب جعفریات بنابر نقل نجاشی کتاب دیگری نیز در احکام حج دارد که به دست ما نرسیده است.

قطب الدین راوندی