فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

روایت کتاب

در همانجا بود که او تصمیم گرفت تا کتاب «الجعفریات» را روایت کند که بیشتر روایات آن را از طریق موسی بن اسماعیل از اجداد طاهرینش روایت می کند.
این کتاب بعدها به عنوان یکی از اصول روایی چهارصد گانه و معتبر شیعه به شمار آمد و روایات آن مورد توجه علما و فقهای شیعه قرار گرفت.

سخنان بزرگان

علامه حلی در کتاب خلاصه و نجاشی در کتاب رجال خود درباره او می گویند: «محمد بن محمد بن اشعث اهل کوفه و شخصیتی مورد اطمینان و شیعه می باشد. وی به مصر رفته و در آنجا زندگی می کرد.»
صاحب ریاض العلما درباره او می گوید:«ابو علی، محمد بن اشعث کندی کوفی از قدمای اصحاب و از راویان شیعه است و کتاب روایة الأبناء عن الآباء من آل الرسول صلی الله علیه وآله وسلم را روایت می کند.» ظاهراً این کتاب همان کتاب الجعفریات باشد.

سخن علمای اهل تسنن

ابن عدی درباره او می گوید:«من در مصر از او روایت می نوشتم. شدت تشیعش موجب گشت تا کتابی را برای ما بیرون بیاورد که شامل هزار حدیث بود و ادعا می کرد که آنها را از موسی بن اسماعیل بن موسی بن جعفر روایت می کند و آنها هم از پدران خود روایت کرده اند...»