فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

شاگردان

از شاگردان ایشان می توان به شیخ منتجب الدین از علمای قرن ششم هجری و صاحب کتاب فهرست اشاره کرد.

تألیفات

تنها کتابی که به ایشان نسبت داده شده و نسخه آن موجود است کتاب «جامع الأخبار» است.
کتاب «جامع الأخبار» مجموعه روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت درباره اصول دین و موعظه و دیگر نکات اخلاقی است.

محمد بن محمد بن اشعث