فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

مشایخ روایی

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری از مشایخ روایی بزرگی روایت نقل می کند که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - امام مجد الحکام ابو منصور علی بن عبد الله زیادی بیهقی
2 - امام ابو الرضا ضیاء الدین فضل الله بن علی حسینی راوندی
3 - شیخ سدید الدین محمود حمَّصی
4 - ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمی

شاگردان

از شاگردان ایشان می توان به شیخ منتجب الدین از علمای قرن ششم هجری و صاحب کتاب فهرست اشاره کرد.

تألیفات

تنها کتابی که به ایشان نسبت داده شده و نسخه آن موجود است کتاب «جامع الأخبار» است.
کتاب «جامع الأخبار» مجموعه روایاتی از اهل بیت عصمت و طهارت درباره اصول دین و موعظه و دیگر نکات اخلاقی است.