فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

سخنان علما

شیخ منتجب الدین در کتاب فهرست خود درباره ایشان می فرماید:
«الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن حیدر الشعیری، عالم، صالح».
شیخ حر عاملی صاحب کتاب تذکرة المتبحرین در باره ایشان می فرماید:
«و ینسب إلیه کتاب جامع الأخبار، و قد ذکر فیه اسمه فی فصل تقلیم الأظفار».
یعنی «کتاب جامع الأخبار منسوب به ایشان است و در فصل استحباب گرفتن ناخن نیز به نام ایشان اشاره شده است».
شیخ حر عاملی در کتاب أمل الآمل نیز بعد از نقل سخن شیخ منتجب الدین به همین نکته اشاره دارد.
علامه مجلسی نیز وی را مؤلف کتاب جامع الأخبار دانسته است و آن کتاب را در فهرست مصادر بحار الأنوار قرار داده و از آن نقل نموده است.

مشایخ روایی

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری از مشایخ روایی بزرگی روایت نقل می کند که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - امام مجد الحکام ابو منصور علی بن عبد الله زیادی بیهقی
2 - امام ابو الرضا ضیاء الدین فضل الله بن علی حسینی راوندی
3 - شیخ سدید الدین محمود حمَّصی
4 - ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمی

شاگردان

از شاگردان ایشان می توان به شیخ منتجب الدین از علمای قرن ششم هجری و صاحب کتاب فهرست اشاره کرد.