فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

تحصیلات

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری از محضر علمای فراوانی استفاده نموده است.
او در سال 508 هجری در شهر «بیهق» به منزل حاکم و رئیس و امام، مجد الحکام ابو منصور علی بن عبد الله زیادی می رفت و از محضر درس آن عالم بزرگ بهره برد.
ابو منصور زیادی در آن زمان عهده دار منصب قضاوت در شهر بیهق بود. وی در منزل خود جلسه درسی نیز داشت و برای شاگردان خود احادیث اهل بیت رسول خدا صلی الله علیه وآله وسلم را املاء می کرد.
تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری در جلسات درس ایشان حاضر می شد و از آن روایات یادداشت می کرد و در کتاب خود به نام جامع الأخبار برخی از آن روایات را نیز آورده است.
از دیگر شخصیت هایی که این عالم اندیشمند از محضر وی بهره برده است «سید ابوالرضا ضیاء الدین فضل الله بن علی بن عبید الله حسینی راوندی» از علمای نام آور و از مشایخ بزرگ شیعه در قرن ششم هجری است.
وی مناجات طولانی امیر المؤمنین علی علیه السلام را از ایشان روایت کرده است.

سخنان علما

شیخ منتجب الدین در کتاب فهرست خود درباره ایشان می فرماید:
«الشیخ شمس الدین محمد بن محمد بن حیدر الشعیری، عالم، صالح».
شیخ حر عاملی صاحب کتاب تذکرة المتبحرین در باره ایشان می فرماید:
«و ینسب إلیه کتاب جامع الأخبار، و قد ذکر فیه اسمه فی فصل تقلیم الأظفار».
یعنی «کتاب جامع الأخبار منسوب به ایشان است و در فصل استحباب گرفتن ناخن نیز به نام ایشان اشاره شده است».
شیخ حر عاملی در کتاب أمل الآمل نیز بعد از نقل سخن شیخ منتجب الدین به همین نکته اشاره دارد.
علامه مجلسی نیز وی را مؤلف کتاب جامع الأخبار دانسته است و آن کتاب را در فهرست مصادر بحار الأنوار قرار داده و از آن نقل نموده است.

مشایخ روایی

تاج الدین محمد بن محمد بن حیدر شعیری از مشایخ روایی بزرگی روایت نقل می کند که اینک به برخی از آنها اشاره می کنیم:
1 - امام مجد الحکام ابو منصور علی بن عبد الله زیادی بیهقی
2 - امام ابو الرضا ضیاء الدین فضل الله بن علی حسینی راوندی
3 - شیخ سدید الدین محمود حمَّصی
4 - ابو المؤید موفق بن احمد خوارزمی