فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

اساتید

علی بن ابراهیم از محضر بسیاری از روات معتبر شیعه بهره برده از جمله:
1 - پدر بزرگوارش ابراهیم بن هاشم
2 - برادرش اسحاق بن ابراهیم بن هاشم
3 - محمد بن عیسی
4 - احمد بن محمد بن خالد برقی
5 - ایوب بن نوح
6 - احمد بن اسحاق بن سعد
7 - احمد بن محمد
8 - اسماعیل بن محمد ملکی
9 - حسن بن محمد
10 - حسن بن موسی الخشاب

شاگردان

شخصیت های فراوانی نیز از محضر درس او بهره برده اند مانند:
1 - ثقة الإسلام محمد بن یعقوب کلینی
2 - قاسم بن محمد
3 - احمد بن زیاد بن جعفر همدانی
4 - حسن بن حمزه علوی
5 - محمد بن موسی بن متوکل

تألیفات

علی بن ابراهیم دارای تألیفات فراوانی است از جمله:
1 - نوادر القرآن
2 - ناسخ و منسوخ
3 - قرب الإسناد
4 - الشرایع
5 - الحیض
6 - التوحید و الشرک
7 - فضائل أمیر المؤمنین علیه السلام
8 - المغازی
9 - الأنبیاء
10 - المشذر
11 - المناقب
12 - اختیار القرآن