فهرست کتاب


شرح حال و زندگی محدثین شیعه

مرکز غدیر‏‏‏

استاد

ابو علی محمد بن همام بغدادی، متوفای سال 336 را می توان از مشایخ ابن شعبه به شمار آورد.

شاگرد

مهم ترین شخصیتی که در میان شاگردان او همچون خورشید می درخشد شیخ مفید، محمد بن محمد بن نعمان، متوفای سال 413 هجری است.

تألیفات

یکی از ارزشمندترین تألیفات وی کتاب «تحف العقول» است که بسیار مورد توجه علمای شیعه قرار گرفته است.
شاید بتوان کتاب «التمحیص» را نیز به ایشان نسبت داد، زیرا او این کتاب را از ابو علی محمد بن همام روایت می کند و برخی از علما آن را تألیف خود او می دانند.